Er is een ontwerpakkoord 2019-2020 in het PsC 142.01 (terugwinning van metalen)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 4 juni 2019 sloten de sociale partners van het paritair subcomité 142.01 voor de terugwinning van metalen een ontwerpakkoord af. Zoals bepaalt in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Verhoging lonen

Vanaf 1 juni 2019 stijgen de baremieke en effectieve lonen met 0,6 %.

Recurrente jaarlijkse brutopremie

Vanaf 1 juli 2019 wordt er een recurrente jaarlijkse brutopremie van 160 EUR toegekend, behalve voor ondernemingen die kiezen voor een alternatieve invulling tegen 15 september 2019.

Mobiliteit (vanaf 01/10/2019)

Vanaf 1 oktober 2019 stijgt de werkgeverstussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer naar 80 %.

Werkbaar werk

Anciënniteitsverlof

Vanaf 1 juli 2019 wordt de éénmalige jubileumdag na 10 jaar anciënniteit omgezet in een recurrente dag anciënniteitsverlof vanaf 20 jaar anciënniteit.

Klein verlet bij overlijden (vanaf 1 juli 2019)

  • Uitbreiding van de periode van opname: 30 dagen vanaf de dag voorafgaand aan het overlijden.
  • Het aantal dagen klein verlet wordt verhoogd van 3 naar 5 dagen in geval van overlijden van familieleden van de eerste graad.

Fonds voor bestaanszekerheid

Op 1 juli 2019 wordt de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid geïndexeerd met 4,13 %.

Vorming en opleiding

Vanaf 1 juli 2019 ontstaat er een collectief recht van 1 dag opleiding per arbeider per jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sectorale sociale partners ondertekenen alle in de NAR gesloten CAO’s over SWT, tot 30 juni 2021.

Landingsbanen en tijdskrediet

Maximale uitbreiding van het recht op halftijds en voltijds tijdskrediet, mits het ondertekenen van een ondernemings-cao:

  • tot 51 maanden (motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar);
  • tot 36 maanden (motief opleiding).

Daarnaast ook maximale uitbreiding van het recht op landingsbanen tot 31.12.2020:

  • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
  • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Overuren

De interne grens wordt uitgebreid van 143 uren naar 180 uren, mits cao op ondernemingsvlak.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Ontwerpakkoord METAALRECUPERATIE (PSC 142.01) voor 2019-2020

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.