Eenmalige innovatiepremies: verlenging

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Om het innovatievermogen te stimuleren van ondernemingen die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling, werd een bijzondere regeling voor eenmalige innovatiepremies ingevoerd. De maatregel, die steeds voor een bepaalde duur geldt, werd verlengd en blijft van toepassing tot en met 31 december 2020.

Ter herinnering, de bedragen die aan de werknemer worden betaald als eenmalige innovatiepremie, worden niet in aanmerking genomen als loon. Ze genieten bijgevolg een vrijstelling van werkgevers- en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en van personenbelasting. De premies moeten dan wel gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze worden toegekend voor een innovatie (innoverend, spontaan en intern);
 • ze worden niet toegekend ter omzetting van loon;
 • ze worden toegekend aan werknemers die met een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever;
 • per innovatie mogen er niet meer dan 10 werknemers van een premie genieten;
 • ze worden per kalenderjaar toegekend aan maximaal:
  • 3 werknemers in ondernemingen met minder dan 30 werknemers;
  • 10 % van het personeelsbestand in ondernemingen met minstens 30 werknemers;
 • ze zijn redelijk. De totale som van de premies die gedurende één kalenderjaar worden uitgekeerd, mag niet meer dan 1 % van het geheel van de lonen die de werkgever voor dat kalenderjaar heeft aangegeven. Bovendien mag het bedrag van de premie per werknemer per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon;
 • de criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en moeten worden meegedeeld aan de FOD Economie en aan de RSZ.

Bron: Wet van 17 juni 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, BS 17 juni 2019, https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/ondersteuning-en-premies/innovatiepremie.