Eenmalige innovatiepremies: verlenging?

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Om steun te bieden aan het innovatievermogen van ondernemingen die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling werd in 2006 een bijzondere regeling voor eenmalige innovatiepremies ingevoerd. De maatregel, die nog steeds voor bepaalde tijd geldt, zou nu verlengd worden voor de periode 2015-2016 in het ontwerp van programmawet dat momenteel besproken wordt in de Kamer.

Ter herinnering, de bedragen die aan de werknemer worden betaald als eenmalige innovatiepremie, worden niet in aanmerking genomen als loon en worden bijgevolg vrijgesteld van werkgevers- en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en van personenbelasting. Deze premies moeten echter gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • ze worden toegekend voor een innovatie (innoverend, spontaan en intern);
  • ze worden niet toegekend ter omzetting van loon;
  • ze worden toegekend aan werknemers die met een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever;
  • ze worden slechts toegekend voor maximum 10 werknemers voor eenzelfde project;
  • ze worden per kalenderjaar toegekend aan maximaal:

- 3 werknemers in ondernemingen met minder dan 30 werknemers;

- 10 % van de werknemers in ondernemingen van minstens 30 werknemers;

  • ze zijn redelijk.De totale som van de gestorte premies mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan 1 % van de loonmassa van de onderneming. Bovendien mag het bedrag van de premie per werknemer per kalenderjaar niet meer bedragen dan een brutomaandloon;
  • de criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en moeten worden meegedeeld aan de FOD Economie en aan de RSZ.

Het stelsel zou bijgevolg, op basis van dit ontwerp van programmawet verlengd worden voor de periode 2015-2016. De tekst is nog niet definitief.

Bron: Ontwerp van programmawet van 1 juni 2015, Doc 1125/001, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

16/07/2015