Eenmaking statuut arbeiders - bedienden: actie- en stakingsdag nu donderdag 25 april!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De LBC (Landelijke Bediendencentrale) en het ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) hebben een nationale actie- en stakingsdag aangekondigd voor nu donderdag 25 april. Daarmee willen ze aan de regering hun standpunt kenbaar maken over het gevoelige dossier van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden.

Sinds het mislukken van de tripartiete onderhandelingen (tussen vakbondsorganisaties, werkgeversorganisaties en regering) heeft de regering immers het heft in handen genomen. Tegen 8 juli 2013 moet ze met een oplossing komen om het verschil in behandeling weg te werken tussen arbeiders en bedienden voor de opzeggingstermijnen en carenzdag. Zo wordt tegemoetgekomen aan de eis van het Grondwettelijk Hof.

Nu donderdag zullen er diverse acties gevoerd worden die verschillen van regio tot sector. Die acties kunnen gaan van het uitdelen van pamfletten in commerciële centra en op industrieterreinen tot werkonderbrekingen en wegversperringen.

We kunnen dus verwachten dat de werkzaamheden in de ondernemingen ernstig ontregeld zullen worden omdat bepaalde werknemers het werk zullen neerleggen of aan verschillende acties zullen deelnemen.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren uitbetalen omwille van de deelname van de werknemers aan stakings- of sensibiliseringsacties?

De werkgever moet aan de werknemers die staken of deelnemen aan de acties nu donderdag 25 april geen loon toekennen.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten. Die wordt uitbetaald door hun vakbond op voorwaarde dat die de staking erkend heeft.

Er moet geen loon worden toegekend aan werknemers die niet staken en die verhinderd worden om te werken wegens:

  • een stakingsactie waaraan ze niet deelnemen en voor zover de werkgever ze geen andere taken kan toewijzen;
  • een stakingspost aan de ingang van de onderneming (of een industrieterrein);
  • een staking in een andere onderneming (leverancier, klant, toeleverancier, ... van de onderneming).

Die werknemers krijgen eventueel tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ingevolge staking op voorwaarde dat het beheerscomité van de RVA de toekenning ervan goedkeurt.

Opgelet! Voor het beheerscomité zijn toestemming verleent, onderzoekt het met name of de werknemers behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en of ze belang kunnen hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers. In geval van een algemene staking beslist het beheerscomité van de RVA meestal om geen werkloosheidsuitkeringen toe te kennen.

Parallel met deze actie hebben de werkgeversorganisaties gezamenlijk hun standpunt bekendgemaakt over het beladen topic van de eenmaking van het statuut arbeiders - bedienden. Ze willen zo ook druk uitoefenen op de regering. In een volgende Infoflash komen we daarop terug.

Auteur: Catherine Legardien

24/04/2013