Eenheidsstatuut: Wat zijn de regels m.b.t. ontslag door de werknemer vanaf 1 januari 2014?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Nieuwe identieke opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden zullen van toepassing worden voor elke beëindiging van een overeenkomst betekend vanaf 1 januari 2014. In het kader van deze Infoflash onderzoeken we de belangrijkste regels m.b.t. ontslag door de werknemer. De regels m.b.t. ontslag door de werkgever werden reeds besproken in de Infoflash die gepubliceerd werd op 9 december 2013.

Opgelet! De info in deze Infoflash is gebaseerd op de inhoud van het wetsontwerp betreffende het eenheidsstatuut. De wet werd op 31 december 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor de hieronder geanalyseerde materie zijn de bepalingen uit de wet dezelfde als die uit het wetsontwerp. De info in deze Infoflash is bijgevolg bevestigd.

De nieuwe opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer worden uitgedrukt in weken (en niet langer in maanden of dagen) en worden op de volgende manier samengesteld:

Anciënniteit

Termijn

0 - <3 maanden

1 week

3 - <6 maanden

2 weken

6 - <12 maanden

3 weken

12 - <18 maanden

4 weken

18 - <24 maanden

5 weken

2 - <4 jaar

6 weken

4 - <5 jaar

7 weken

5 - <6 jaar

9 weken

6 - <7 jaar

10 weken

7 - <8 jaar

12 weken

8 jaar en +

13 weken

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) tewerkgesteld met een overeenkomst voor onbepaalde tijd, ongeacht de datum waarop de uitvoering van deze overeenkomst aanvangt (vóór of vanaf 1 januari 2014).

Er moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen de werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 en de werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór 1 januari 2014.

Werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 

Voor de werknemers (arbeiders en bedienden) van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 zullen de nieuwe opzeggingstermijnen van toepassing zijn naargelang hun anciënniteit (zie tabel).

Werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór 1 januari 2014  

De werknemers (arbeiders en bedienden) van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór 1 januari 2014 hebben recht op een opzegging waarvan de duur in drie stappen wordt berekend (kliksysteem):

 • Stap 1: bepalen van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 volgens de regels die gelden op 31 december 2013

  Opgelet! Voor bedienden is de volgende regel van toepassing: De opzeggingstermijn wordt bepaald op 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van:

   • 3 maanden wanneer het brutojaarloon op 31 december 2013 niet hoger is dan € 32.254,
   • 4,5 maanden wanneer het brutojaarloon op 31 december 2013 hoger is dan € 32.254 maar niet hoger dan € 64.508,
   • 6 maanden wanneer het brutojaarloon op 31 december 2013 hoger is dan € 64.508.

Indien de termijn van stap 1 de maxima van 3 maanden, 4,5 maanden en 6 maanden bereikt (naargelang het loon op 31 december 2013) moet de opzeggingstermijn bepaald in stap 2 hier niet bij opgeteld worden. De uiteindelijke opzeggingstermijn is dan de termijn bepaald in stap 1.

 Indien niet, moet er overgegaan worden naar stap 2.

 • Stap 2: bepalen van de termijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 volgens de nieuwe regels (zie tabel)
 • Stap 3: beide termijnen optellen

  Opgelet! Voor bedienden is de volgende regel van toepassing. Indien het bedrag verkregen door de som van de termijn verkregen in stap 1 en de termijn verkregen in stap 2 gelijk is aan of hoger is dan 13 weken, is de uiteindelijke opzeggingstermijn beperkt tot 13 weken.

Voorbeelden:

1. Een arbeider en bediende zijn in dienst getreden op 01.03.2014 en geven hun ontslag op 01.08.2019. Wat is hun opzeggingstermijn?

 • Aanwerving na 01.01.2014 => toepassing tabel
 • Anciënniteit van 5 jaar en 5 maanden => 9 weken

2. Een bediende (< € 32.254) is in dienst getreden op 15.08.2009 en neemt ontslag op 19.10.2015. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => 1,5 maand/begonnen periode van 5 jaar anciënniteit – max. 3 maanden => 1,5 maand
  Werd de bovengrens van 3 maanden bereikt? NEE
 • Stap 2: anciënniteit van 1 jaar en 9 maanden voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2015 => tabel => 5 weken
 • Stap 3: totaal => 1,5 maanden en 5 weken > 13 weken? NEE => uiteindelijke opzeggingstermijn = 1,5 maand en 5 weken

3. Een bediende (< € 32.254) is in dienst getreden op 15.08.1999 en neemt ontslag op 19.10.2015. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => 1,5 maand/begonnen periode van 5 jaar anciënniteit – max. 3 maanden => 3 maanden
  Werd de bovengrens van 3 maanden bereikt? JA => uiteindelijke opzeggingstermijn = 3 maanden

4. Een bediende (tussen € 32.254 en € 64.508) is in dienst getreden op 15.08.1999 en neemt ontslag op 19.10.2015. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => 1,5 maand/begonnen periode van 5 jaar anciënniteit – max. 4,5 maanden => 4,5 maanden
  Werd de bovengrens van 4,5 maanden bereikt? JA => uiteindelijke opzeggingstermijn = 4,5 maanden

5. Een bediende (> € 64.508) is in dienst getreden op 15.08.1999 en neemt ontslag op 19.10.2015. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => 1,5 maand/begonnen periode van 5 jaar anciënniteit – max. 6 maanden => 4,5 maanden
  Werd de bovengrens van 6 maanden bereikt? NEE
 • Stap 2: anciënniteit van 1 jaar en 9 maanden voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2015 => tabel => 5 weken
 • Stap 3: totaal => 4,5 maanden en 5 weken > 13 weken? JA => uiteindelijke opzeggingstermijn = 13 weken

6. Een arbeider (PC nr. 100 – toepassing van de opzeggingstermijnen van cao nr. 75 op 31.12.2013) is in dienst getreden op 15.08.1999 en neemt ontslag op 19.10.2015. Wat is zijn opzeggingstermijn?

 • Aanwerving vóór 01.01.2014 => termijn bepalen in 3 stappen
 • Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden op 31.12.2013 => tussen 10 en 15 jaar (cao nr. 75) => 14 dagen
 • Stap 2: anciënniteit van 21 maand voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2015 => tabel => 5 weken
 • Stap 3: totaal => 14 dagen en 5 weken

De opzeggingstermijn gaat in op de maandag volgend op de dag waarop de opzeggingsbrief als ontvangen wordt beschouwd en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.

De regels m.b.t. de betekening van de opzegging blijven ongewijzigd (overhandiging, aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot).

Opmerking – Er zijn afwijkende opzeggingstermijnen voorzien voor arbeiders die behoren tot bepaalde paritaire comités of die bepaalde activiteiten uitoefenen. Hierover later meer.

 

Bron: Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, DOC 53 3144/001, http://www.dekamer.be.

Auteur: Catherine Legardien

12/12/2013