Eenheidsstatuut: nieuwigheden inzake arbeidsongeschiktheid

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden bevat een aantal nieuwigheden op het vlak van arbeidsongeschiktheid. Een ervan heeft betrekking op de afschaffing van de carenzdag.

Het proefbeding werd afgeschaft wat een invloed heeft op de regels voor het gewaarborgd loon van bepaalde bedienden.

Deze nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 januari 2014.  

Afschaffing van de carenzdag

Wanneer de duur van de arbeidsongeschiktheid vóór 1 januari 2014 minder dan 14 dagen bedroeg, was de eerste werkdag van de ongeschiktheidsperiode een carenzdag, d.w.z. een dag die niet ten laste was van de werkgever noch van het ziekenfonds; de periode van gewaarborgd loon ving aan op de dag erna.
Deze regel gold enkel voor:

 • de arbeiders;
 • de bedienden in proefperiode;
 • de bedienden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (of een duidelijk omschreven werk) van minder dan 3 maanden.

Sinds 1 januari 2014 is de carenzdag afgeschaft voor deze werknemers. De periode van gewaarborgd loon begint voortaan dus op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, ongeacht de duur van de ongeschiktheid.

Wat wanneer de ongeschiktheid tijdens de dag optreedt?

Op basis van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst behoudt de werknemer die op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft geschikt is om te werken, maar die het werk niet kan voortzetten omwille van een ongeschiktheid die in de loop van de dag optreedt, het recht op zijn volledige dagloon.

Vóór 1 januari 2014 gold dat, wanneer de arbeidsongeschiktheid de volgende dagen voortduurde, de dag die werd betaald overeenkomstig artikel 27 werd beschouwd als de eerste dag van de periode van gewaarborgd loon. De eerstvolgende werkdag was dan de carenzdag.

Nu de carenzdag is afgeschaft is de regel sinds 1 januari 2014 volgens de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg de volgende: wanneer de arbeidsongeschiktheid in de loop van de dag optreedt, is het gewaarborgde dagloon voor deze dag verschuldigd op basis van artikel 27 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. De periode van gewaarborgd loon vangt aan op de dag na de onderbroken arbeidsdag.

Deze nieuwe regel is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden.

Afschaffing van het proefbeding: impact op de betaling van het gewaarborgd loon voor bepaalde bedienden

Vóór 1 januari 2014 golden voor de bedienden die op proef werden aangeworven en voor de bedienden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (of een duidelijk omschreven werk) van minder dan 3 maanden, de volgende regels:

 • tijdens de eerste maand van tewerkstelling: de werkgever betaalde geen enkel loon voor de ziektedagen. De bediende moest zich tot zijn ziekenfonds richten om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te bekomen.
 • na de eerste maand van tewerkstelling: de werkgever kwam als volgt tussen voor de eerste 30 kalenderdagen: 100 % van het loon voor de eerste 7 kalenderdagen en degressief van de 8e tot de 30e kalenderdag.

Door de afschaffing van het proefbeding gelden deze twee regels niet meer voor de bedienden die worden aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd/een duidelijk omschreven werk van minstens 3 maanden waarvan de uitvoering is begonnen vanaf 1 januari 2014. Zij hebben vanaf de eerste ongeschiktheidsdag recht op 30 dagen gewaarborgd loon betaald aan 100 %, ongeacht hun anciënniteit (meer of minder dan 1 maand).

De twee regels hierboven blijven daarentegen van toepassing voor de bedienden die worden aangeworven met een overeenkomst voor bepaalde tijd (of een duidelijk omschreven werk) van minder dan 3 maanden.

Wat voor de bedienden die vóór 1 januari 2014 werden aangeworven met een proefperiode die nog loopt in 2014?

De wet van 26 december 2013 bepaalt dat het proefbeding dat opgenomen is in een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 2014 uitwerking zal blijven hebben tot het verstrijken van de proefperiode en dat tot die datum de regels die gelden op 31 december 2013 zullen worden toegepast. Voor de bedienden aangeworven met een arbeidsovereenkomst die een proefbeding bevat en waarvan de uitvoering vóór 1 januari 2014 begon blijven dus de twee regels hierboven gelden wanneer zij in 2014 arbeidsongeschikt worden tijdens de proefperiode.
De carenzdag zal daarentegen niet meer worden toegepast: die is sinds 1 januari 2014 afgeschaft voor alle werknemers.

Samenvattende tabel

Regels vóór 01.01.2014

Regels vanaf 01.01.2014

Carenzdag

Carenzdag van toepassing voor:

 • de arbeiders,
 • de bedienden in proefperiode,
 • de bedienden aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden.

Begin van de periode van gewaarborgd loon: de dag na de carenzdag.

Afschaffing van de carenzdag

Begin van de periode van gewaarborgd loon: de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid

Carenzdag en artikel 27

 • de 'dag artikel 27' = volledig dagloon,
 • de carenzdag = de eerste werkdag die volgt op de 'dag artikel 27',
 • begin van de periode van gewaarborgd loon = de 'dag artikel 27'.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

 • de 'dag artikel 27' = volledig dagloon,
 • begin van de periode van gewaarborgd loon = de dag na de 'dag artikel 27'.

Regels inzake gewaarborgd loon voor bepaalde bedienden (afschaffing van de proeftijd)

Bedienden tewerkgesteld voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of in proefperiode:

 • carenzdag
 • tijdens de 1e maand van tewerkstelling: geen loon => ziekenfonds
 • na de 1e maand van tewerkstelling:
  • 100 % van het loon voor de eerste 7 kalenderdagen;
  • degressief loon van de 8e tot de 30e kalenderdag

1. Bedienden tewerkgesteld voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden:

 • geen carenzdag meer
 • tijdens de 1e maand van tewerkstelling: geen loon => ziekenfonds
 • na de 1e maand van tewerkstelling:
  • 100 % van het loon voor de eerste 7 kalenderdagen;
  • degressief loon van de 8e tot de 30e kalenderdag

2. Bedienden aangeworven vóór 1 januari 2014 met een proefperiode die nog loopt in 2014:

 • geen carenzdag meer
 • tijdens de 1e maand van tewerkstelling: geen loon => ziekenfonds
 • na de 1e maand van tewerkstelling:
  • 100 % van het loon voor de eerste 7 kalenderdagen;
  • degressief loon van de 8e tot de 30e kalenderdag

3. Bedienden aangeworven voor onbepaalde tijd/bepaalde tijd van minstens 3 maanden vanaf 1 januari 2014 => afschaffing van het proefbeding:

 • recht op 30 dagen gewaarborgd loon betaald tegen 100 % vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

4. Bedienden aangeworven voor onbepaalde tijd/bepaalde tijd van minstens 3 maanden vóór 1 januari 2014 en die niet (meer) in proefperiode zijn:

 • recht op 30 dagen gewaarborgd loon betaald tegen 100 % vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

Bron: Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, B.S. 31 december 2013.

Auteur: Catherine Legardien

31/01/2014