Eenheidsstatuut: akkoord over de motivering van het ontslag!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Maandag 10 februari 2014 jl. zijn de sociale partners het eens geworden over de motivering van het ontslag.

Ter herinnering, in het kader van het eenheidsstatuut was er voorzien dat een collectieve arbeidsovereenkomst zou worden afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad om de regels inzake motivering van ontslag voor arbeiders en bedienden te harmoniseren.  Artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten houdende het willekeurig ontslag van arbeiders moest worden opgeheven zodra deze collectieve arbeidsovereenkomst van kracht werd.

De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag zou op 1 april 2014 in werking moeten treden.

Wat voorziet het akkoord?

Indien de werknemer daarom vraagt, zou de werkgever verplicht zijn om hem de redenen van zijn ontslag mee te delen. Indien de werkgever dat niet doet, zou hij een vergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met 2 weken loon.

Indien de werkgever het ontslag bovendien rechtvaardigt door een onaanvaardbare reden kan een rechter oordelen dat het ontslag kennelijk onredelijk is. In dat geval bedraagt de vergoeding die de werkgever zou moeten betalen minimum 3 weken en maximum 17 weken loon.

De verplichting om het ontslag te motiveren is evenwel niet van toepassing op de volgende werknemers:

  • de werknemers die tijdens de eerste 6 maanden tewerkstelling worden ontslagen;
  • de uitzendkrachten;
  • de studenten.

Ze is ook niet van toepassing in geval van brugpensioen, pensioen, stopzetting van de activiteit, sluiting van de onderneming en collectief ontslag.

Bronnen: Le Soir van 11 februari 2014 (www.lesoir.be) ; De Standaard van 11 februari 2014 (www.standaard.be) ; De Tijd van 11 februari 2014 (www.tijd.be).

Auteur: Catherine Legardien

11/02/2014