Een protocol van sectoraal akkoord 2019-2020 voor het PC 105 (voor de non-ferro metalen)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 5 juli 2019 hebben de sociale partners van dit paritair comité een protocol van sectoraal akkoord voor 2019 en 2020 afgesloten. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse staat in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Budget

Op 1 mei 2019 stijgen de basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies met 1,1 %, tenzij de werkgever voor een alternatieve besteding van de overdraagbare enveloppe van 1,1 % van de loonmassa kiest voor 15 juli 2019.

De besteding vanaf 1 mei van deze enveloppe wordt op ondernemingsvlak bepaald in paritair overleg tegen uiterlijk 15 juli 2019.

De berekening en de besteding van de enveloppe gebeurt volgens de richtlijnen, aanbevelingen en procedure opgenomen in bijlage van de CAO van 5 juli 2019 (reg. nr. 152.950). Deze procedure die verschillend is voor ondernemingen met of zonder syndicale delegatie wordt uitgebreid beschreven in onze sectorale informatie.

Alternatieve besteding ecocheques

Tegen ten laatste 15 juli 2019 kunnen de ecocheques opnieuw worden omgezet naar een ander en equivalent voordeel van onbepaalde duur.

De alternatieve invulling gebeurt op basis van een bedrag van 250 EUR per werkman en per jaar (alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen).

De onderhandeling gebeurt op dezelfde manier als bij de ondernemingsenveloppe van 1,1 %.

Indien het overleg niet tot resultaat leidt tegen 15 juli 2019, behouden uw werknemers hun recht op ecocheques.

Verhoging gewaarborgd minimumloon

Op 1 mei 2019 stijgt het gewaarborgd minimumloon met:

 • 1,1 %
 • en de index van 2,07 %.

Bijgevolg bedraagt het bruto maandloon vanaf 1 mei 2019 2.070,49 EUR (alle productiepremies inbegrepen) of 12,57 EUR bruto/uur (38u/week).

Loondegressiviteit jongeren

De loondegressiviteit voor jongeren die de arbeidsmarkt betreden en jonger dan 21 jaar zijn, wordt niet opnieuw ingevoerd.

Resultaatsgebonden voordelen (ROCE)

Vanaf het kalenderjaar 2020 (of het verschoven boekjaar dat aanvangt in 2020) wordt de schaal voor de variabele bonus in functie van de collectieve resultaten van de onderneming als volgt aangepast: alle schijven groter dan of gelijk aan 5 % worden verhoogd met 0,1 %, de schijven groter dan of gelijk aan 15 % met 0,2 %.

Bijgevolg varieert vanaf het kalenderjaar 2020 (of verschoven boekjaar) het toe te kennen voordeel overeenkomstig volgende schaal:

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode

Kleiner dan 5 %

0 %

Groter dan of gelijk aan 5 % en kleiner dan 7,5 %

1,3 %

Groter dan of gelijk aan 7,5 % en kleiner dan 12,5 %

1,6 %

Groter dan of gelijk aan 12,5 % en kleiner dan 15 %

2,0 %

Groter dan of gelijk aan 15 % en kleiner dan 17,5 %

2,7 %

Groter dan of gelijk aan 17,5 % en kleiner dan 20 %

3,4 %

Groter dan of gelijk aan 20 %

4,0 %

Vervoerskosten

Vanaf 1 juli 2019 wordt de fietsvergoeding berekend op 150 % van de prijs van de treinkaart op maandbasis.

De tussenkomst van de werkgever in het privé-vervoer wordt vanaf 1 juli 2019 verhoogd met 1,1 %.

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Voor de periode 2019-2020 wordt de teller enkel opnieuw gestart indien de individuele werkman in een ononderbroken periode van 9 maanden geen economische werkloosheid geeft gehad.

Vanaf 1 mei 2019 stijgt de aanvullende vergoeding met 1,1 %:

Economische redenen of technische stoornis

Duur

Dagdienst

Ploegdienst

Tot de 18e dag

8,44 EUR

10,07 EUR

Vanaf de 19e dag tot de 36e dag

11,47 EUR

14,10 EUR

Vanaf de 37e dag tot de 54e dag

14,67 EUR

18,17 EUR

Vanaf de 55e dag

17,72 EUR

22,21 EUR

Slecht weer, sluiting wegens jaarlijkse vakantie en tijdelijke overmacht : 6,17 EUR voor elke werkloosheidsdag waarvoor de RVA een volledige werkloosheidsuitkering toekent met een maximum van 4 weken per geval.

Bestaanszekerheid

Indexatie op 1 mei 2019 en 1 mei 2020 van:

 • de vergoeding wegens ontslag bij sluiting van onderneming;
 • de vergoeding in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie voor de dagen van schorsing voor werknemers die geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen wegens het niet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden;
 • de vergoeding bij werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische redenen in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van werklieden die geen recht op werkloosheidsuitkeringen hebben omdat ze niet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden zoals bepaald in de werkloosheidsreglementering.

De vergoedingen die uitgedrukt zijn in een percentage van het loon worden door de indexering en aanpassing van de lonen automatisch mee verhoogd.

Werkzekerheid

De CAO betreffende de werkzekerheid van 12 juni 2017 (reg. nr. 140.033) wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Opleiding

Risicogroepen

De bepalingen betreffende de risicogroepen worden binnen het wettelijk kader verlengd van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021.

De bijdrage voor de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen blijft vastgesteld op 0,10 %.

Vormingsinspanningen

Om de interprofessionele opleidingsdoelstelling in het kader van de wet werkbaar en wendbaar werk te realiseren, verhoogt de sector de vormingsinspanning van elke onderneming:

 • naar een gemiddelde van 4 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar in 2019-2020;
 • en een gemiddelde van 5 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar vanaf 2021.

Uitzendkrachten

De arbeiders die minstens 6 ononderbroken maanden als uitzendkracht in de onderneming hebben gewerkt, genieten van een gelijkwaardige behandeling inzake opleiding.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021 hebben de arbeiders van dit PC recht op:

 • SWT vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar in een regeling van nachtarbeid ofwel minstens 5 (7) jaar tijdens de laatste 10 (15) kalenderjaren;
 • SWT vanaf 59 jaar na 35 jaar loopbaan waarvan minstens 5 (7) jaar tijdens de laatste 10 (15) kalenderjaren;
 • SWT vanaf 59 jaar na 40 jaar loopbaan.

Tijdskrediet en landingsbanen

Halftijds en voltijds tijdskrediet met motief

Het recht op halftijds en voltijds tijdskrediet wordt uitgebreid tot:

 • 51 maanden voor het motief zorg;
 • 36 maanden voor het motief opleiding.

Landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan

De werknemers van deze sector van minstens 50 jaar met een beroepsloopbaan van 28 jaar hebben recht op een 1/5de vermindering van hun arbeidsprestaties.

Landingsbaan met uitkeringen

Voor de periode 2019-2020 hebben werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep recht op een:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
 • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Aanmoedigingspremies

De arbeiders die voldoen aan de voorwaarden van het Vlaams gewest kunnen gebruik maken van het systeem van aanmoedigingspremies voor:

 • zorgkrediet;
 • opleidingskrediet;
 • ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Arbeidsorganisatie

Individueel overurenkrediet

Mits het afsluiten van een ondernemings-cao wordt het individueel overurenkrediet opgetrokken van 100 uren tot maximum 360 uren/kalenderjaar.

Klein verlet

Naar aanleiding van het overlijden van zijn kind of van zijn echtgeno(o)t(e) heeft de arbeider recht op 5 dagen klein verlet. Het klein verlet is vrij op te nemen tijdens de periode die begint met de dag voorafgaand aan het overlijden en eindigt 30 dagen na het overlijden.

Loopbaanverlof

Vanaf 1 januari 2019 heeft elke arbeider recht op:

 • 1 extralegale verlofdag/jaar vanaf 55 jaar;
 • 2 extralegale verlofdagen/jaar vanaf 58 jaar;
 • 3 extralegale verlofdagen/jaar vanaf 60 jaar.

Meer informatie
 

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.
 
Bron: Protocol van sectoraal akkoord 2019-2020, geldig van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 (PC 105).