Een protocol van akkoord voor PC 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 19 juni 2019 sloten de sociale partners van het paritair comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek een protocol van akkoord voor 2019 en 2020 af. Zoals bepaalt in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Koopkrachtverhoging 2019-2020

Vanaf 1 juli 2019 stijgen de reële lonen, barema’s en huisbarema’s met 1,1 %.

Mobiliteit

Vanaf 1 februari 2020:

 • stijgt de werkgeverstussenkomst in de kostprijs van het vervoersbewijs voor de bedienden die met de bus, metro, tram (De Lijn, TEC, MIVB) of met DeWaterbus naar het werk komen naar 80 %. Aan de ondernemingen wordt aanbevolen, waar mogelijk, een derdebetalersregeling te sluiten.
 • wordt de fietsverhoging verhoogd van 0,23 naar 0,24 EUR/km.

De sociale partners bevelen aan het systeem van het mobiliteitsbudget in te voeren op ondernemingsvlak.

Interimarbeid

Voor de arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juli 2019 wordt de tewerkstelling als uitzendkracht gepresteerd in een periode van 24 maanden en onmiddellijk voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming in aanmerking genomen voor het bepalen van de barema-anciënniteit.

Vakantie, kort verzuim en regionale verlofdagen

Sectorale verlofdagen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de sectorale verlofdagen opgenomen in de artikelen 2, 5 § 1 en 13 van de CAO van 30 juni 2015 betreffende de vakantie, het kort verzuim en de regionale verlofdagen (reg. nr. 128.581) omgezet worden in een gelijkwaardig financieel voordeel, mits het naleven van een aantal cumulatieve voorwaarden.

Interimarbeid

Voor de arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juli 2019 wordt de tewerkstelling als uitzendkracht gepresteerd in de 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming, in aanmerking genomen voor het berekenen van de anciënniteitsvakantie.

Jeugdvakantie (vanaf vakantiedienstjaar 2019 – jeugdvakantie 2020)

Voltijdse bedienden in jeugdvakantie hebben recht op een bijkomende premie (bovenop de RVA-uitkering) van 30 EUR/dag.

De werkgever betaalt deze premie en kan ze vervolgens recupereren bij het Sociaal Fonds.

Rouwverlof

De bediende heeft recht op een afwezigheid van 5 dagen in geval van overlijden van zijn echtgeno(o)t(e), van een kind, van zijn vader of moeder.

Bijdrage Sociaal Fonds

In het 4de kwartaal van 2019:

 • wordt de werkgeversbijdrage voor risicogroepen vastgesteld op 0,10 %;
 • wordt de werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds van 0,4 % niet geïnd.

Vanaf het 1ste kwartaal 2020 tot en met het 4de kwartaal 2020 wordt de werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds vastgesteld op 0,50 % (inclusief de bijdrage voor risicogroepen).

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Voor de periode 2019-2020 worden de volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegepast:

 • SWT vanaf 59 jaar met een loopbaan van 33 jaar, waarvan 5 (7) jaar in een zwaar beroep in de laatste 10 (15) jaar ofwel 20 jaar nachtarbeid;
 • SWT vanaf 59 jaar met een loopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep;
 • SWT vanaf 59 jaar met een lange loopbaan van 40 jaar.

Van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 bestaan volgende types van SWT

 • SWT vanaf 59 jaar met een loopbaan van 33 jaar, waarvan 5 jaar (7 jaar) in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar (15 jaar) ofwel 20 jaar nachtarbeid;
 • SWT vanaf 59 jaar met een loopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep;
 • SWT vanaf 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar.

Landingsbanen en tijdskrediet

Tijdskrediet met motief

De bedienden hebben een bijkomend recht op:

 • max. 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet voor het verlenen van zorg;
 • max. 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet voor het volgen van een opleiding.

Beide periodes mogen samen niet meer dan 51 maanden bedragen.

Landingsbanen

Werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep hebben recht op:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
 • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Een landingsbaan zonder uitkeringen blijft mogelijk voor werknemers vanaf 50 jaar met 28 jaar loopbaan.

Aanvullende premies

Voor 1/5de verminderingen

 • De leeftijd om van een aanvullende premie van 80 EUR bruto/maand te kunnen genieten blijft behouden op 60 jaar (NAR CAO nr. 103).
 • De bedienden die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de in het kader van de NAR CAO nr. 137 of art. 8 § 3, 2de streepje van de NAR CAO nr. 103 (1/5de tijdskrediet zonder uitkeringen vanaf 50 jaar met een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar) hebben recht op een aanvullende premie van 80 EUR bruto/maand vanaf 55 jaar.
 • Vanaf 1 januari 2020 wordt de aanvullende premie van 80 EUR eenmalig geïndexeerd tot 90 EUR bruto/maand.

Vermindering van de arbeidsprestaties met de helft

Vanaf 1 januari 2020:

 • kunnen de werknemers genieten van een aanvullende premie van 100 EUR bruto/maand vanaf 57 jaar (i.p.v. 55 jaar);
 • wordt de aanvullende premie van 100 EUR eenmalig geïndexeerd tot 110 EUR bruto/maand;
 • wordt de aanvullende premie toegekend tot het einde van de halftijdse loopbaanonderbreking.

Drempel van 7 %

De drempel = 7 %.

De bedienden van 55 jaar en ouder die genieten van een 1/5de tijdskrediet of 57 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties met de helft verminderen worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de drempel.

Duurtijd

Dit protocolakkoord treedt in werking op 1 januari 2019 voor een periode van 2 jaar.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Protocol van akkoord 2019-2020 van 19.06.2019