Een protocol van akkoord voor PC 128 (huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 19 juni 2019 sloten de sociale partners van het paritair comité 128 voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten een protocolakkoord voor 2019 en 2020 af. Zoals bepaalt in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Loonsverhoging

Vanaf 1 juli 2019 stijgen de barema’s en effectieve uurlonen met 0,16 EUR bruto/uur (38uren/week).

Mobiliteit

De sociale sectorale partners verduidelijken de CAO van 9 december 2015 betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers:

onder privévervoer worden alle transportmiddelen verstaan behalve openbaar vervoer.

Bestaanszekerheid – tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 juli 2019 ontvangen alle arbeiders, onafhankelijk van de looncategorie, een dagvergoeding van 13 EUR in geval van tijdelijke werkloosheid en dit voor maximum 90 dagen in poolvorm.

De werkgever betaalt de volledige dagvergoeding. Het Fonds voor Bestaanszekerheid zal de werkgevers, in functie van de beschikbare financiële middelen, 3,50 EUR/dag terugbetalen. In het geval er geen financiële middelen meer beschikbaar zouden zijn, zullen de werkgevers het totaal bedrag van de dagvergoeding ten laste nemen.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sociale partners tekenen in op alle in de NAR afgesloten kadercao’s.

Landingsbanen (CAO nr. 137)

Werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep hebben recht op:

  • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
  • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Anciënniteitsdagen

Vanaf 1 januari 2020 ontvangen alle werknemers met 15 jaar anciënniteit in de sector 1 anciënniteitsdag.

Opleiding

Voor de periode 2019-2020 wordt er op ondernemingsvlak een collectief opleidingsrecht van 3 dagen per arbeider en per jaar toegekend.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Protocolakkoord 2019-2020 van 19.06.2019 (PC 128)