Een jaarlijkse premie van 250 EUR voor de bedienden van het PC 200

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Via onze infoflash van 29 juni 2015 informeerden wij u reeds dat de sociale partners van het PC 200 (ex PC 218) overgingen tot het ondertekenen van hun sectorakkoord 2015-2016. Een belangrijke nieuwigheid in dit akkoord was de toekenning van een Jaarlijkse premie van 250 €. Deze jaarlijkse premie werd vervolgens verder uitgewerkt in de cao van 9 juli 2015, die in werking treedt op 1 januari 2016.

Aangezien 1 januari 2016 met rasse schreden nadert, zetten wij hieronder alles wat u dient te weten met betrekking tot deze premie nogmaals op een rijtje.

Wat

De Jaarlijkse premie komt er in het kader van de Wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016. Voor 2015 respecteren de sociale partners de maximale onderhandelingsenveloppe van 0 %. Vanaf 2016 is er daarentegen wel opnieuw marge voor onderhandeling en kunnen de werkgevers en/of sectoren het volgende toekennen:

  • een maximale verhoging van 0,5 % van de brutoloonmassa (totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen);
  • deze maximale marge kan worden verhoogd met 0,3 % netto van de loonmassa zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

De sociale partners hebben in dit kader dus geopteerd voor een recurrente Jaarlijkse brutopremie van 250 EUR die vanaf juni 2016 zal worden toegekend aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode.

Ondanks een wijdverspreid misverstand hierover komt de Jaarlijkse premie dus niet in de plaats van de ecocheques (die nog steeds moeten worden toegekend), maar blijven beide systemen naast elkaar bestaan.

Wie

Elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode ontvangt een Jaarlijkse premie van 250 EUR.

Voor de deeltijdse bedienden wordt deze Jaarlijkse premie toegekend in verhouding tot hun deeltijdse prestaties. Voorbeeld: Een bediende die halftijds werkt, ontvangt slechts 50 % van de Jaarlijkse premie (250 EUR x 50 % = 125 EUR)

Wie niet

  • bedienden ontslagen omwille van dringende reden;
  • bedienden die uit dienst gaan gedurende het refertejaar, maar voor 1 januari 2016;
  • bedienden voor wie de Jaarlijkse premie werd omgezet naar een gelijkwaardig voordeel;
  • bijzondere regeling voor de sectoren met arbeiders die een sectorale aanvullende pensioenregeling hebben. De sociale partners hebben zich het recht voorbehouden om, in het kader van de harmonisering arbeiders/bedienden, tot uiterlijk 31/10/2015 een sectorCAO af te sluiten, die deze voordelen ook voorziet voor de bedienden (bv. de bouw- en houtsector). Indien u zich in deze situatie bevindt, raden wij u dan ook aan om even af te wachten of er een dergelijke cao wordt afgesloten alvorens verdere stappen met betrekking tot een eventuele omzetting van de jaarlijkse premie te ondernemen. Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte van zodra wij hier meer informatie over hebben.

Referteperiode

De Referteperiode = periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de Jaarlijkse premie wordt uitbetaald tot en met de maand mei van het kalenderjaar waarin de Jaarlijkse premie wordt uitbetaald.

Toekenningsvoorwaarden

  • Het bedrag van de Jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen ( = schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald, o.a. gewaarborgd loon, wettelijke vakantie, … vermeerderd met de dagen vaderschapsverlof en moederschapsverlof) tijdens de referteperiode.

Voorbeeld: Een werknemer met ziekteverlof van 01/11/2015 tot 31/01/2016 zal 10/12 van de Jaarlijkse premie ontvangen (250 EUR x 10/12 = 208 EUR).

  • Enkel de bedienden die in de loop van de referteperiode voor de uitbetaling van de premie en na 01/01/2016 uit dienst gaan, ontvangen een pro rata jaarlijkse premie op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties in 2016.

Voorbeeld 1: Werknemer in dienst sinds 01/01/2010, gaat uit dienst op 31/10/2016.

o   30/06/2015: werknemer ontvangt de volledige premie van 250 EUR

o   Op 31/10/2016 ontvangt de werknemer een geproratiseerde Jaarlijkse premie: 250 EUR x 5/12 = 104 EUR jaarlijkse premie

Voorbeeld 2: Werknemer in dienst op 01/01/2010, gaat uit dienst op 31/12/2015. Aangezien er geen prestaties meer zijn in 2016, heeft de werknemer geen recht op de jaarlijkse premie.

Voorbeeld 3: Werknemer in dienst op 01/01/2010, gaat uit dienst op 31/03/2016. In dit geval zal de premie geproratiseerd worden op basis van de prestaties in 2016, d.w.z. 250 EUR x 3/12 = 62,5 EUR.

Omzetting Jaarlijkse premie naar een ander voordeel

Als werkgever kan u er ook voor kiezen om de Jaarlijkse premie om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel. In dat geval komt elke individuele of collectieve verhoging die berekenbaar is op de totale kost en individualiseerbaar per werknemer in aanmerking (bv. verhoging van het maandloon, toekenning (of een verhoging) van maaltijdcheques, bijdrage in aanvullend pensioen/hospitalisatieverzekering, …). Het moeten uiteraard wel nieuwe voordelen zijn.

De omzetting moet zelfs niet gebeuren via ondernemingsCAO, maar kan eenzijdig door de werkgever gebeuren. De procedure verschilt uiteraard naargelang er al dan niet een syndicale afvaardiging in de onderneming aanwezig is.

Opgelet: Indien u opteert voor een omzetting van de jaarlijkse premie, dienen, afhankelijk van het voordeel waarvoor u opteert, bepaalde procedures, formaliteiten en termijnen in acht te worden genomen. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij graag naar de sectorale documentatie op onze portaalsite (https://payroll.partena.biz/Home.aspx). Voor begeleiding en advies kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Datum uitbetaling

De jaarlijkse premie wordt uitbetaald vanaf juni 2016 (telkens in de loop van de maand juni) of op het ogenblik van de uitdiensttreding samen met de normale loonafrekening (enkel voor uit dienst na 01.01.2016).

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht – jaarlijkse premie

Auteur: Leen Lafourt

20/11/2015