Economische werkloosheid: wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De coronacrisis heeft in sommige ondernemingen een gebrek aan werk teweeggebracht. Om ontslagen tot een minimum te beperken, besluiten werkgevers daarom soms om hun werknemers in economisch werkloosheid te plaatsen. Dit betekent dat de werknemers gedurende deze periode een uitkering ontvangen van de RVA. Maar wat als een werknemer voor of tijdens deze periode ziek wordt? Wie vergoedt de werknemer dan? Is de procedure dezelfde voor volledige of gedeeltelijke economische werkloosheid? Catherine Legardien, Juridisch Expert bij Partena Professional legt ons alles uit.

Herhaling: wat zijn de verplichtingen van een werknemer als hij ziek wordt?

"De werknemer zal - of hij nu ziek wordt voor of tijdens een periode van economische werkloosheid - hoe dan ook de gebruikelijke formaliteiten ten aanzien van zijn werkgever moeten vervullen. Zo moet hij de werkgever onmiddellijk verwittigen en hem een medisch attest bezorgen als deze verplichting vermeld wordt in het arbeidsreglement of als de werkgever hem daarom vraagt", legt Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Wie zal de werknemer moeten vergoeden indien hij ziek wordt tijdens een periode van economische werkloosheid?

Het beginsel dat voor arbeiders is vastgelegd in de arbeidsovereenkomstenwet van 3/07/1978 is als volgt: “tijdens de periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, heeft de arbeider enkel recht op het normale loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken. Dit betekent dat het gewaarborgde loon niet verschuldigd is voor dagen die samenvallen met dagen waarop de werknemer niet zou hebben gewerkt, zoals dagen van economische werkloosheid. Voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met een dag van economische werkloosheid is er dus geen gewaarborgd loon dat door de werkgever moet worden betaald, noch een uitkering die door de RVA moet worden betaald; de werknemer zal rechtstreeks een uitkering ontvangen van zijn ziekenfonds", legt Catherine Legardien uit.

Hoewel dit principe in de wet van 3/07/1978 enkel van toepassing is op arbeiders, is de FOD Werkgelegenheid van mening dat deze regel eveneens van toepassing is op bedienden.

Wat als de werknemer al ziek was voor de periode van economische werkloosheid?

"De procedure is in dit geval dezelfde: voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de dagen van economische werkloosheid, wordt de werknemer rechtstreeks door zijn ziekenfonds vergoed", vervolgt Catherine Legardien.

Is de regel gelijk voor volledige of gedeeltelijke economische werkloosheid?

Ja, de regel is dezelfde. De dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met een dag van economische werkloosheid worden rechtstreeks betaald door het ziekenfonds. "Dit betekent dus dat in geval van gedeeltelijke economische werkloosheid, het ziekenfonds van de werknemer de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de dagen van economische werkloosheid vergoedt, terwijl de werkgever het gewaarborgde loon betaalt voor de dagen waarop de werknemer arbeidsongeschikt is en waarvoor geen economische werkloosheid was voorzien", besluit Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.