Economische werkloosheid voor bedienden: cao nr. 147 verlengd door cao nr. 148!

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Om een vereenvoudigde toegang tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor de bedienden te behouden, heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 148 gesloten.

Die overeenkomst verlengt de cao nr. 147, die van kracht was tot 30 juni 2020.

De cao nr. 148 is gesloten voor een bepaalde tijd, van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021.

Wat is het doel van de cao nr. 148?

Wanneer een onderneming, voor haar bedienden, een beroep wil doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, moet ze met name gebonden zijn door een cao (in de sector of de onderneming) of door een ondernemingsplan.

Als ze niet aan deze voorwaarde voldoet, kan de onderneming zich voortaan beroepen op de cao nr. 148 om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren, zowel onder het algemene (klassieke) stelsel als onder de (versoepelde) overgangsregeling.

We gaan hieronder dieper in op de cao nr. 148.

Bedoelde ondernemingen 

In het algemene (klassieke) stelsel

Er kan een beroep gedaan worden op de cao nr. 148:

 • enerzijds, door de onderneming in moeilijkheden die niet gebonden is door een cao in de sector, een cao in de onderneming of een door de commissie ‘ondernemingsplannen’ goedgekeurd ondernemingsplan tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden ;
 • en, anderzijds, door de onderneming in moeilijkheden waarvan het ondernemingsplan werd ingediend, maar nog niet werd goedgekeurd door de commissie ‘ondernemingsplannen’.

Ter herinnering, een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die geconfronteerd wordt met een van de volgende situaties:

 • de onderneming (in de zin van de juridische entiteit) kent een substantiële daling van minimum 10 % van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de economische werkloosheid, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • de onderneming (in de zin van de technische bedrijfseenheid, juridische entiteit of vestigingseenheid) kent, tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin het formulier C106A wordt verstuurd, een aantal dagen economische werkloosheid voor haar arbeiders van ten minste 10 % van het globaal aantal (arbeiders en bedienden) aan de RSZ aangegeven dagen;
 • de minister van Werk erkent de onderneming als onderneming in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben gehad.

Opgelet!

 • De cao nr. 148 doet geen afbreuk aan de bestaande cao’s (in de sector/de onderneming) op dit gebied en aan de door de commissie ‘ondernemingsplannen’ goedgekeurde ondernemingsplannen.
 • Voor activiteitssectoren en ondernemingen waar geen andersluidende bepalingen zijn overeengekomen, blijft de mogelijkheid bestaan om een cao of ondernemingsplan uit te werken.

In de (versoepelde) overgangsregeling

Er kan een beroep worden gedaan op de cao nr. 148:

 • door de onderneming die niet gebonden is door een cao of ondernemingsplan afgesloten/ingediend in het raam van de overgangsregeling;
 • voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

Met andere woorden, de onderneming moet tijdens deze periode geen cao of ondernemingsplan afsluiten.

Ter herinnering, in de overgangsregeling moet de onderneming niet erkend zijn als onderneming in moeilijkheden. De werkgever moet met name wel kunnen aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de economische werkloosheid, een substantiële daling van ten minste 10 % van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019.

Opgelet!

 • Als de overgangsregeling na 31 december 2020 verlengd wordt, zal de onderneming zich op de cao nr. 148 kunnen blijven beroepen.
 • Voor ondernemingen waar geen andersluidende bepalingen zijn overeengekomen, blijft de mogelijkheid bestaan om een cao of ondernemingsplan uit te werken.

Behoud van de maximaal toegestane duur

De cao nr. 148 wijzigt de maximaal toegestane duur van de economische werkloosheid niet.

Ter herinnering, de maximale duur van de economische werkloosheid per kalenderjaar is vastgesteld:

 • in het algemene (klassieke) stelsel:
  • op 16 kalenderweken in geval van de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst;
  • op 26 kalenderweken in geval van de regeling van gedeeltelijke arbeid met ten minste twee arbeidsdagen per week;
 • in de (versoepelde) overgangsregeling:
  • op 24 kalenderweken in geval van de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst;
  • op 34 kalenderweken in geval van de regeling van gedeeltelijke arbeid met ten minste twee arbeidsdagen per week.

Opgelet! De begin- en einddatum van de periode van economische werkloosheid moeten gedurende de geldigheidsduur van de cao nr. 148 vallen.

Behoud van de voorafgaande formaliteiten

De cao nr. 148 wijzigt niets aan de formaliteiten die de werkgever moet vervullen vóór de bedienden economisch werkloos worden gesteld.

Ter herinnering, of het nu gaat om het algemene (klassieke) stelsel of de (versoepelde) overgangsregeling, de werkgever moet met name:

 • het formulier C106A of het formulier C106A-CORONA- OVERGANGSSTELSEL naar de RVA verzenden ten minste 14 dagen vóór de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ (d.w.z. ten minste 14 dagen voor de voorafgaande mededeling) ;
 • een kopie van deze kennisgeving aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging bezorgen op de dag zelf van de verzending;
 • de bedienden op de hoogte brengen, via aanplakking in de lokalen van de onderneming of via een schriftelijke individuele kennisgeving, van de invoering van de economische werkloosheid, ten minste 8 dagen voor de eerste dag van economische werkloosheid;
 • de mededeling van de aanplakking of van de individuele kennisgeving overmaken aan de RVA op de dag zelf van die aanplakking of kennisgeving (= voorafgaande mededeling);
 • de economische redenen die de invoering van de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen, meedelen aan de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging, op de dag van de aanplakking of individuele kennisgeving;
 • de eerste effectieve dag van economische werkloosheid van de maand aan de RVA meedelen en dit (in principe) op de eerste dag werkloosheid.

Toeslag ten laste van de werkgever

Een werkgever die een beroep doet op de cao nr. 148 is aan de economisch werkloos gestelde bediende een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR per dag werkloosheid verschuldigd.

Opgelet! Deze aanvullende vergoeding is minstens gelijkwaardig aan:

 • de aanvullende vergoeding toegekend aan de arbeiders van dezelfde werkgever en/of het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert die werkloosheidsuitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid om economische redenen genieten en tewerkgesteld zijn in dezelfde onderneming of,
 • bij ontstentenis van dergelijke arbeiders, de aanvullende vergoeding voorzien door het paritair comité waaronder de onderneming zou ressorteren indien ze arbeiders zou tewerkstellen. 

Bron: Cao nr. 148 van 7 oktober 2020 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis, www.cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.