Doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 januari 2013

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Een nieuw kalenderjaar begint telkens opnieuw met dezelfde verplichtingen en plichtplegingen. Een belangrijke verplichting is het aanvragen van de startbaankaart voor jonge werknemers die in de loop van het nieuwe jaar de leeftijd van 19 jaar bereiken.

Deze herinnering geeft ons tevens de mogelijkheid stil te staan bij een aantal andere wijzigingen op het niveau van de startbaanovereenkomst die sedert 1 januari 2013 in werking treden of reeds zijn getreden. Zo wordt de vermindering voortaan gelinkt aan een bepaald aantal kwartalen en loopt de vermindering niet langer tot en met het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt en wordt het begrippenarsenaal licht gewijzigd.

Sedert geruime tijd reeds moet de werkgever voor al zijn jongere werknemers die de leeftijd van 19 jaar bereiken een aanvraag indienen tot het bekomen van een startbaankaart. Het is immers mogelijk dat jongeren die voorheen reeds waren tewerkgesteld bij dezelfde werkgever bij hem tewerkgesteld blijven. Wil de werkgever in dit geval genieten van de startbaanvermindering, dan moet de werknemer in het bezit zijn van een startbaankaart.

De startbaankaart kan worden aangevraagd via een formulier C63-WERKKAART dat men vindt op de website van de R.V.A. of eventueel elektronisch worden aangevraagd op de website van de sociale zekerheid, www.socialsecurity.be. Op deze site kan de werkkaart worden aangevraagd onder de rubriek ‘Burgers’.

De aanvraag van de werkkaart dient ten laatste op 31 januari van het betrokken kalenderjaar te arriveren op het bevoegde R.V.A.-kantoor. Bij laattijdige aanvraag is de vermindering niet verloren maar kan zij slechts worden toegepast vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum van de aanvraag. Wordt de aanvraag bijvoorbeeld ingediend op 15 maart 2013, dan kan de vermindering slechts worden toegepast vanaf 1 april 2013. Het 1ste kwartaal 2013 is dan verloren voor de werkgever.

Kon de werkgever in het verleden van deze vermindering genieten voor elke laaggeschoolde jongere, dan is dit sedert 1 januari 2013 niet langer het geval. Voortaan mag het refertekwartaalloon van de jongere, dit is het kwartaalloon op voltijdse basis, niet meer bedragen dan 9.000 €. Overschrijdt de werknemer in een bepaald trimester dit loonplafond dan zal de werkgever geen recht hebben op de vermindering.

Er werd niet voorzien in overgangsmaatregelen. Aanwervingen welke werden gerealiseerd vóór 1 januari 2013 kennen deze beperking niet. Aanwervingen welke worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2013 worden beperkt door dit loonplafond.

Maakte men voorheen slechts een onderscheid tussen ‘laaggeschoolde’ en ‘erg laaggeschoolde’ jongere, dan wordt voortaan een nieuwe categorie toegevoegd – deze van de ‘middengeschoolde’ jongere. Hierbij worden beschouwd, als:

  • «laaggeschoolde» jongere: diegene die geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs kan voorleggen;
  • «erg laaggeschoolde» jongere: diegene die geen diploma of getuigschrift van de tweede graad secundair of lager secundair onderwijs kan voorleggen;
  • «middengeschoolde» jongere: diegene die hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs kan voorleggen.

Vóór 1 januari 2013 kon de werkgever van deze vermindering genieten tot en met het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. Voortaan is dit niet langer het geval. De doelgroepvermindering voor jonge werknemers kan slechts worden genoten gedurende een bepaalde aantal kwartalen.

Schematisch kan de vermindering voortaan als volgt worden voorgesteld:

Erg laaggeschoold

1.500 €

12 kwartalen

400 €

4 kwartalen

Laaggeschoold

1.500 €

8 kwartalen

400 €

4 kwartalen

Middengeschoold

1.000 €

4 kwartalen

400 €

8 kwartalen

Er werd niet voorzien in overgangsmaatregelen. Aanwervingen welke werden geraliseerd vóór 1 januari 2013 vallen onder het oude stelsel en kunnen de vermindering genieten tot en met het kwartaal waarin ze de leeftijd van 26 jaar bereiken. Aanwervingen vanaf 1 januari 2013 vallen onder de nieuwe reglementering.

Let op !   Deze wijzigingen werden gepubliceerd in de wet van 27 december 2012. Op heel wat punten moeten deze wijzigingen nog verder worden uitgewerkt door een Koninklijk Besluit.

Bronnen: Wet houdende tewerkstellingsplan, 27 december 2012, B.S. 31.12.2012, p. 88.918; Programmawet (I), 24 december 2002, B.S. 31.12.2002, p. 58.686.

Auteur: Filip Borgers

10/01/2013