Doelgroepvermindering ‘mentoren’ – aanpassing van de procedure

Auteur: Filip Borgers
Datum:

In het Belgisch staatsblad van 11 maart laatstleden werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat uitvoering moet geven aan de doelgroepvermindering ‘mentoren’.

Een mentor is een ervaren medewerker die instaat voor de opleiding en begeleiding van jongeren die een stage volgen. Teneinde de verminderde rentabiliteit van de mentor enigszins op te vangen, kent de overheid nu een vermindering op de patronale R.S.Z.-bijdragen toe.

Op deze wijze wil de overheid de kloof tussen jongeren en werkzoekenden enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds verkleinen.

Voortaan kan de werkgever genieten van een vermindering op zijn R.S.Z.-bijdragen ten belope van 800 euro per kwartaal per mentor, gedurende ten hoogste 4 kwartalen. In het verleden werd slechts een vermindering van 400 euro toegekend per kwartaal per mentor.

Het aantal doelgroepverminderingen waarop de werkgever aanspraak kan maken is niet onbeperkt, maar afhankelijk van het aantal begeleide personen. De berekeningswijze van het aantal begeleide personen is verschillend naargelang de begeleide persoon al dan niet het voorwerp uitmaakt van een Dimona of DmfA-aangifte.

De voorwaarden waaraan de mentor moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vermindering worden aangepast. De mentor moet een bewijs kunnen voorleggen dat hij geslaagd is in een ‘meesterproef’ of met succes de mentoropleiding heeft gevolgd. Deze attesten kunnen voortaan ook worden uitgereikt door de sectorfondsen.

Het koninklijk besluit omschrijft waarin de specifieke opleiding tot mentor allemaal moet voorzien. Het gaat dan voornamelijk om vaardigheden inzake begeleiding van een stagiair, coaching en het geven van instructies.

De procedure voor het bekomen van de vermindering wordt vereenvoudigd en is verschillend naargelang de begeleide persoon al dan niet het voorwerp is van een Dimona of DmfA.

Ingeval de werkgever verplicht is voor de stagiair een Dimona of DmfA te verrichten moet geen specifieke overeenkomst meer worden opgesteld. Een specifieke overeenkomst moet nog steeds worden opgesteld voor de stagiairs waarvoor geen Dimona of DmfA is vereist.

Bovenstaande regels zijn in werking getreden op 1 januari 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van      16 mei 2013 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de Programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, 11 februari 2013, B.S. 11.03.2013, p. 14.311. 

Meer uitleg betreffende de exacte toekenningsmodaliteiten en de berekeningswijze van de vermindering vinden jullie terug in onze Infonota onder de rubriek Sociale Actualiteit

Auteur: Filip Borgers

17/04/2013