Dienstencheques in het Waalse Gewest: meer bescherming voor werknemers

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 19/01/2022 - 13:47
Laatste update: 20/01/2022 - 15:18

Om te worden erkend, moeten ondernemingen die werknemers tewerkstellen in het kader van dienstencheques, aan verschillende normen voldoen. Aangezien de dienstenchequesector geregionaliseerd is, verschillen deze normen van gewest tot gewest. Het Waalse Gewest heeft onlangs de voorwaarden aangepast waaronder vestigingseenheden in het Waalse Gewest kunnen worden erkend. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht. 

Minimale arbeidsduur

Vanaf het 4de kalenderjaar na het jaar dat de erkenning wordt verleend, moet de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemers ten minste 19 uur bedragen. 
Dit gemiddelde is niet individueel per werknemer van toepassing maar voor alle werknemers samen die in de vestigingseenheid in het Waalse Gewest worden tewerkgesteld. De regels voor de toepassing van deze maatregel moeten nog worden vastgelegd. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend hoe dit gemiddelde zal worden berekend. De Waalse Overheidsdienst verduidelijkt echter reeds dat overuren van deeltijdse werknemers, evenals uren die worden gewerkt in het kader van een addendum bij de arbeidsovereenkomst, niet in aanmerking worden genomen.
De controles van deze gemiddelde wekelijkse duur zullen plaatsvinden in februari met een eerste controle in februari 2023. 

Opleiding

De erkende ondernemingen moeten ook een minimum van 9 uur opleiding per jaar aanbieden aan elke individuele werknemer (voor een voltijdse werknemer).
De beoogde opleidingen zijn beroepsopleidingen om vaardigheden te verwerven die verband houden met activiteiten in het kader van dienstencheques, alsmede opleidingen ter bevordering van de mobiliteit binnen of buiten de sector. 

Welzijn op het werk en de schriftelijke overeenkomst

Het Waalse decreet legt verschillende maatregelen vast om het welzijn op het werk van de werknemers in de sector te waarborgen. Er moet voortaan een schriftelijke overeenkomst tussen de gebruiker en de erkende onderneming worden gesloten, waarin de voorwaarden voor de uitvoering van de prestatie en de verplichtingen van de gebruiker van dienstencheques worden gespecificeerd. Deze overeenkomst zal een herinnering bevatten aan het verbod van discriminatie en intimidatie. 

Inwerkingtreding en sancties

Het decreet wordt van kracht vanaf 1 januari 2022. 
Het niet naleven van deze nieuwe verplichtingen kan worden bestraft met een administratieve boete.

Bronnen: 
Decreet van 9 december 2021 tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, B.S. 24.12.2021.
Actualiteit van de PWS van 21 december 2021.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.