Deeltijdse arbeid: arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De vereenvoudiging heeft betrekking op de vermeldingen die (niet langer) moeten worden hernomen in de arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement.

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de werknemer werkt in het kader van een vast deeltijds arbeidsrooster of in het kader van een variabel deeltijds arbeidsrooster.

Vast deeltijds arbeidsrooster

De arbeidsovereenkomst vermeldt:

  • het arbeidsstelsel, d.w.z. de arbeidsduur per week of per cyclus van meer dan een week;
  • het arbeidsrooster, d.w.z. de dagen en uren waarop er wordt gewerkt.Wanneer de deeltijdse arbeid wordt georganiseerd volgens een cyclus van langer dan één week, moet bovendien op elk ogenblik kunnen worden vastgesteld wanneer de cyclus begint.

Het arbeidsstelsel en het arbeidsrooster kunnen vrij worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer.

Het arbeidsreglement moet de verschillende vaste deeltijdse arbeidsroosters die in de onderneming van kracht zijn niet meer afzonderlijk vermelden.

Betekent dit dat het arbeidsreglement geen enkel vast deeltijds arbeidsrooster meer moet hernemen?

Nee, jammer genoeg niet.

Aangezien het, volgens artikel 38bis van de arbeidswet van 16 maart 1971, verboden is om te werken of te laten werken buiten de arbeidstijd die is vastgelegd in het arbeidsreglement, moet het arbeidsreglement de vaste deeltijdse arbeidsroosters vermelden die niet ‘volledig’ zijn gedekt door de arbeidsroosters van de voltijdse werknemers.   Met andere woorden, de roosters van de deeltijdse werknemers die volledig gelegen zijn binnen de dagen en uren waarop ook voltijdse werknemers werken, moeten niet meer worden hernomen in het arbeidsreglement.

We illustreren dit principe met enkele voorbeelden.

Voltijdse arbeidsroosters

Vaste deeltijdse arbeidsroosters

Verplichting om het vaste deeltijdse rooster op te nemen in het arbeidsreglement

Van maandag tot vrijdag:

-          van 8u tot 12u

-          van 13u tot 17u

Van dinsdag tot donderdag van 9u tot 12u

Nee

Van donderdag tot zaterdag van 8u tot 12u

Ja, op zaterdag wordt er niet gewerkt door de voltijdse werknemers.

Van maandag tot vrijdag van 13u tot 18u

Ja, de voltijdse werknemers werken niet na 17u.

Als we deze redenering volgen dan moeten álle roosters van de vaste deeltijdse werknemers in het arbeidsreglement worden opgenomen wanneer er in de onderneming geen enkele voltijdse werknemer werkt.

Variabel deeltijds arbeidsrooster

De arbeidsovereenkomst vermeldt:

  • het arbeidsstelsel;
  • het feit dat het variabele rooster wordt bepaald in overeenstemming met het algemeen kader dat voorzien is in het arbeidsreglement.

Volgens de FOD Werk moet de bestaande arbeidsovereenkomst niet worden aangepast indien het het overeengekomen deeltijdse arbeidsstelsel bevat en duidelijk blijkt dat het arbeidsrooster variabel is.

Het arbeidsreglement moet niet langer de verschillende (en misschien talrijke) variabele deeltijdse arbeidsroosters bevatten.

Deze verplichting wordt voor de werknemers met een variabel deeltijds rooster vervangen door de verplichting om in het arbeidsreglement een ‘algemeen tijdelijk kader’ te voorzien dat volgende elementen vermeldt:

  • het dagdeel waarin arbeidsprestaties vastgelegd kunnen worden;
  • de dagen van de week waarop arbeidsprestaties vastgelegd kunnen worden; 
  • de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur en, wanneer het deeltijdse arbeidsrooster ook variabel is, de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen deeltijdse werknemers op de hoogte worden gebracht van hun arbeidsroosters.

De ‘vereenvoudiging’ geldt enkel voor de deeltijdse roosters.

Het arbeidsreglement moet altijd alle uurroosters van de voltijdse werknemers bevatten.

Bronnen: artikels 56 tot 67 van de wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017 – Website van de FOD Werk - www.werk.belgie.be - Werkbaar en wendbaar werk.

Auteur: Brigitte Dendooven

02/10/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.