Deeleconomie: de wet is er!

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Het fiscale luik van de programmawet van 1 juli 2016 voert een nieuw fiscaal stelsel in voor bepaalde inkomsten die voortvloeien uit de deeleconomie.

Wat houdt de deeleconomie in?

Binnen de deeleconomie consumeren, produceren en verhandelen mensen onderling producten, diensten, kennis en geld, gefaciliteerd door peer-to-peer marktplaatsen, business-to-business marktplaatsen en coöperatieven.

Peer-to-peer marktplaatsen zijn doorgaans elektronische platformen waar transacties van goederen en diensten worden gerealiseerd tussen gelijkwaardige partijen. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het wordt onderhouden en ontwikkeld door een derde partij, die vaak ook tussenkomt bij de afhandeling van de financiële kant van de transactie.

Beroepsinkomsten of divers inkomen?

De vraag die zich opdringt is hoe de inkomsten die gegenereerd worden door dergelijke activiteiten fiscaal gekwalificeerd worden: als beroepsinkomsten of divers inkomen?

De kwalificatie als beroepsinkomsten is een feitenbeoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en de frequentie van de verrichte handelingen, hun onderling verband, hun belang en de organisatie die dit vereist, het feit of er al dan niet met geleend kapitaal wordt gewerkt of met andere personen wordt samengewerkt, het feit of het een nevenactiviteit betreft die nauw aansluit bij de hoofdactiviteit, enz.

Gelet op deze (soms onzekere) feiten, heeft de regering beslist om een specifieke regeling in te voeren voor inkomsten uit diensten zoals het onderhouden van een tuin, het verstellen van kledij of het geven van gitaarles die een particulier levert aan een andere particulier door tussenkomst van een online platform dat erkend is.

Eigenschappen van het nieuwe specifieke fiscaal stelsel

Mits bepaalde voorwaarden nageleefd worden (hieronder toegelicht), zullen de bedoelde inkomsten onderworpen worden aan een specifiek fiscaal stelsel dat van kracht is sinds 1 juli 2016. Ze zullen worden belast tegen een aanslagvoet van 20 %, na toepassing van een forfait van forfaitaire beroepskosten van 50%, indien :

  • de diensten uitsluitend worden verleend aan natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun beroepswerkzaamheid;
  • de diensten uitsluitend worden verleend in het ;kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch platform of een elektronisch platform dat door een overheid wordt georganiseerd;
  • de vergoedingen met betrekking tot de diensten enkel door het platform of door tussenkomst van dat platform aan de dienstverrichter worden betaald of toegekend.

Opgelet: dubbel drempelbedrag

  • Dit specifieke fiscale stelsel geldt enkel voor de inkomsten beneden een drempelbedrag (basisbedrag: € 3 255/jaar, geïndexeerd tot € 5 000 voor de inkomsten 2016 maar teruggebracht tot € 2 500 in 2016 vermits het stelsel pas in werking treedt op 1 juli). Zodra dit drempelbedrag wordt overschreden, worden alle inkomsten voor het lopende jaar beschouwd als gewoon beroepsinkomen (gebruikelijke regels);
  • Werd de drempel tijdens het vorige kalenderjaar overschreden, dan worden de ontvangsten van het lopende tijdperk, ongeacht het bedrag ervan, beschouwd als 'gewone' beroepsinkomsten.

Om te beoordelen of de grens van € 5 000 al dan niet overschreden is, wordt rekening gehouden met het brutobedrag van de vergoedingen die voor de diensten worden betaald of toegekend. Dat brutobedrag is gelijk aan het bedrag dat door het platform zelf (of via zijn tussenkomst) effectief is betaald of toegekend aan de dienstverrichter, verhoogd met de sommen die zijn ingehouden (bedrijfsvoorheffing, kosten, commissies, belastingen, enz.).

Welke formaliteiten?

De platformen die als tussenpersoon fungeren zullen op de vergoedingen die verplicht via hen passeren een bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën.

Elk platform zal ook jaarlijks een inlichtingenfiche moeten opstellen, die hij bezorgt aan de belastingadministratie en de dienstverrichter.

Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing op de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 juli 2016 maar moeten nog in uitvoeringsmaatregelen gegoten worden.

Bronnen: Programmawet van 1 juli 2016, B.S. 4 juli 2016 (ed.2) en Memorie van toelichting bij het ontwerp van programmawet van 2 juni 2016 (Kamer van Volksvertegenwoordigers doc 54 1875/001).

Auteur: Isabelle Caluwaerts

07/07/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.