De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - Naleving van het Europese recht

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De bepalingen van het Belgische recht betreffende de arbeidstijd mogen geen afbreuk doen aan het Europese recht ter zake.

Een van de maatregelen van de richtlijn 2003/88/EC van de Raad van 4 november 2003 betreffende bepaalde aspecten van de aanpassing van de arbeidstijd beperkt de arbeidstijd op elk ogenblik evenwel tot 48u per week, desgevallend over een referentieperiode die niet langer duurt dan 4 maanden.

Deze ‘herinnering’ in het artikel 27, § 5 van de arbeidswet van 16 maart 1971 aan de naleving van de bepalingen van de richtlijn is noodzakelijk, gelet op het feit dat de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk nieuwe maatregelen heeft ingevoerd (de ‘vrijwillige’ overuren die niet gerecupereerd kunnen worden, de verhoging van de interne limiet, de glijdende werktijden, ...) die, wanneer ze slecht beheerd worden, kunnen leiden tot een overschrijding van de grenzen vastgelegd door de richtlijn.

Bron: artikel 6 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht

Auteur: Brigitte Dendooven

22/03/2017