De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - Nachtarbeid in de e-commerce

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Nachtarbeid is in principe verboden, zowel voor mannen als vrouwen.

In het arbeidsrecht wordt de nacht gedefinieerd als de periode gelegen tussen 20u en 6u ‘s ochtends. Er zijn echter verschillende uitzonderingen op deze regel naargelang de onderneming behoort tot een bepaalde sector of ingevolge de functie die de werknemer uitoefent of zijn beroepscategorie. Deze uitzonderingen worden uitdrukkelijk bepaald door de arbeidswet van 16 maart 1971, anderen werden dan weer bepaald bij Koninklijk Besluit. Er kan ook afgeweken worden van het verbod op nachtarbeid bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Sinds 1 februari 2017 is dit verbod niet langer van toepassing in de e-commerce: voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt, is nachtarbeid toegestaan voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel.

Artikel 36 van de arbeidswet van 16 maart 1971 werd in die zin aangepast.

De afwijking is niet beperkt tot bepaalde sectoren: ze is gekoppeld aan het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. De gebruikte termen zijn ruim. Hieruit kunnen we afleiden dat de afwijking bedoeld is voor het globale beheer van de e-commerce (supply – chain) en bijgevolg, meerdere activiteitensectoren.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk wijzigt niets aan de bestaande procedures voor de invoering van nachtarbeid.

Concreet moet de werkgever:

  • als de nachtarbeid geen prestaties omvat tussen middernacht en 5u ‘s ochtends: zijn arbeidsreglement aanpassen door de procedure te volgen vastgelegd door de wet van 8 april 1965 betreffende de arbeidsreglementen;
  • als de nachtarbeid gewoonlijk prestaties tussen middernacht en 5u ‘s ochtends omvat: een speciale procedure respecteren die voorziet in het vooraf informeren en raadplegen van de vertegenwoordigers van de werknemers. Het is belangrijk om te verduidelijken dat er omkaderende maatregelen voor de nachtarbeid (bijvoorbeeld en met name de betaling van premies) ingevoerd zullen moeten worden, los van de naleving van de procedure.

Bron: artikel 79 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht

Auteur: Brigitte Dendooven

29/03/2017