De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - De vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid (2)

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk vereenvoudigt en moderniseert bepaalde aspecten van het deeltijds werk.

De nadruk ligt op het verlichten van de administratieve verplichtingen die de werkgever moet vervullen op het vlak van:

  • de inhoud van het arbeidsreglement;
  • het opstellen van de arbeidsovereenkomst;
  • de maatregelen tot bekendmaking en controle van de prestaties.

Maatregelen tot bekendmaking en controle

Bekendmaking

Bewaren van een kopie van de overeenkomst op de plaats waar de arbeidsovereenkomst kan worden geraadpleegd

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer (of een uittreksel hiervan dat de arbeidsroosters en de naam van de werknemer waarop deze van toepassing zijn, zijn handtekening en die van de werkgever vermeldt) moet op papier of elektronisch (nieuw) bewaard worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.

Meedelen van de dagroosters aan de werknemers tewerkgesteld volgens een variabel rooster

Wanneer het arbeidsrooster variabel is, zullen de werknemers op voorhand worden ingelicht via een schriftelijk en gedateerd bericht volgens de middelen en binnen de termijn vermeld in het arbeidsreglement.

Deze termijn bedraagt 5 werkdagen vóór de aanvang van de prestaties. Een kortere termijn (minimum één werkdag) kan voorzien worden door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Bovendien moet dit bericht of een kopie van dit bericht met de individuele arbeidsroosters op papier of elektronisch (nieuw) bewaard worden op de plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden vanaf het ogenblik dat en zolang het arbeidsrooster van kracht is. Het moet worden bewaard voor een periode van een jaar vanaf de dag waarop het arbeidsrooster dat erin wordt vermeld niet langer van kracht is.

CONCREET: betekening en aanplakking in overeenstemming met de bepalingen van het arbeidsreglement van de variabele arbeidsroosters in een eenmalig schriftelijk en gedateerd bericht in elektronische vorm of op papier.

Er zijn geen twee kennisgevingen meer zoals in de huidige wetgeving (betekening aan de werknemer + aanplakking van een bericht voor de Toezicht op de Sociale Wetten).

Opmerking/herinnering - De werkgevers die reeds deeltijdse werknemers met variabele arbeidsroosters tewerkstellen vóór 1 oktober 2017, hebben tot 31 maart 2018 de tijd om hun arbeidsreglement aan te passen. Tot die datum blijven de ‘oude’ bepalingen van kracht.

Schematisch

Momenteel

Vanaf 1 oktober 2017

Bijhouden van een kopie van de arbeidsovereenkomst (of uittreksel) op papier op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd

Bijhouden van een kopie van de arbeidsovereenkomst (of uittreksel) op papier of elektronisch op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd

Indien variabel rooster:

Twee keer meedelen van de arbeidsroosters:

-       Aanplakking van een bericht op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd en dit minstens 5 dagen op voorhand;

-       Aanplakking van een individueel bericht op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd en dit vóór het begin van de werkdag (met het oog op een controle van de sociale inspectie)

Indien variabel rooster:

Minstens 5 dagen op voorhand betekening en aanplakking van de variabele arbeidsroosters in een eenmalig schriftelijk en gedateerd bericht dat elektronisch mag zijn

Controle

Onafhankelijk van de maatregelen voor de openbaarmaking van de arbeidsroosters, moet de werkgever in een controledocument alle afwijkingen van het arbeidsrooster vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of afwijkingen van het variabele arbeidsrooster bijhouden.

Een systeem van tijdsopvolging mag dit controledocument onder bepaalde voorwaarden vervangen.

Dit systeem moet voor elke werknemer de volgende gegevens bevatten:

  • de identiteit van de werknemer;
  • per dag, het aanvang en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn rustpauzes; deze gegevens moeten respectievelijk bijgehouden worden op het ogenblik dat de prestaties beginnen en eindigen alsook bij de aanvang en het einde van zijn rustpauzes;
  • de periode waarop de bewaarde gegevens betrekking hebben.

Het systeem van tijdsopvolging moet de bijgehouden gegevens gedurende de betreffende periode bewaren en moet kunnen geraadpleegd worden door de deeltijdse werknemer en door de controlediensten. De bijgehouden gegevens moeten 5 jaar bewaard worden.

Dit systeem moet niet elektronisch zijn, het mag ook een papieren document zijn.

We merken eveneens op dat de vakbondsafvaardiging in staat moet zijn om zijn bevoegdheden inzake het systeem van tijdsopvolging- en de bijgehouden gegevens uit te oefenen in overeenstemming met cao nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen.

Dit systeem moet niet noodzakelijkerwijs elektronisch zijn, zolang het gekozen systeem maar voldoet aan alle voormelde voorwaarden.

We merken op dat andere controlemiddelen bij koninklijk besluit vastgelegd kunnen worden op voorstel van het paritair comité of voor de werknemers die prestaties leveren buiten de onderneming. Een aanwezigheidsregister dat het uur van de aanvang en het einde van de prestaties en de rustpauzes vermeldt mag het controledocument eveneens vervangen. Deze regels bestonden reeds en zijn niet gewijzigd.

Indien er geen sprake is van inschrijving in de controledocumenten of systeem van tijdsopvolging, worden de deeltijdse werknemers verondersteld, behoudens bewijs van het tegendeel, hun prestaties te hebben geleverd in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, in de hoedanigheid van voltijdse werknemer (regel ongewijzigd).

 Schematisch

Vóór 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017

Algemene verplichting om een controledocument bij te houden dat onder bepaalde voorwaarden vervangen mag worden door passende apparatuur.

Bijhouden van een controledocument indien er geen betrouwbaar tijdopvolgingssysteem is

Bron: artikelen 56 tot 67 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht

Auteur: Brigitte Dendooven

28/03/2017