De werkgelegenheidspremie in het Waalse Gewest: wijzigingen met terugwerkende kracht

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgelegenheidspremie moedigt de zeer kleine ondernemingen uit het Waalse Gewest aan om werknemers aan te werven. Een van de voorwaarden om die premie te bekomen, is netto-jobcreatie. De werkgever zal de premie ontvangen indien de netto-jobcreatie blijft voortduren gedurende de 8 kwartalen na het kwartaal van de indienstneming. Het Waalse Gewest brengt nu wijzigingen aan deze regelgeving aan, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

1. Bedrag van de premie

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op € 3.250 per tot stand gekomen betrekking en op € 5.000 voor de 1e werknemer, namelijk de persoon die in dienst is genomen met een arbeidsovereenkomst die hem aan de zeer kleine onderneming[1] verbindt, berekend als werkeenheid.

Wat verandert er?

Het bedrag van de premie voor de 1e werknemer (dat vastgesteld blijft op € 5.000) wordt teruggebracht op € 2.000 als de zeer kleine onderneming geen voltijdse werkeenheid oplevert, maar erin slaagt 0,6 werkeenheid op te richten.

Dit is dus voordeliger voor de werkgevers die er niet in slaagden een voltijdse werkeenheid op te richten (maar wel 0,6). Ze zullen dus een premie van € 2.000 ontvangen, in plaats van geen premie.

Het gemiddelde van het personeel dat in voltijds equivalent door de zeer kleine onderneming wordt tewerkgesteld na elke jobcreatie is minstens gelijk aan het aantal werkgelegenheidspremies verkregen tijdens de laatste 5 jaren.

2. Maximumaantal premies

Het aantal werkgelegenheidspremies wordt beperkt tot het bijkomend personeel dat het personeelsbestand met minder dan 10 betrekkingen verhoogt.

Wat verandert er?

De onderneming komt, over een periode van 5 jaar, in aanmerking voor maximum 5 werkgelegenheidspremies, met een maximum van één premie per jobcreatie.

De regel volgens dewelke het aantal werkgelegenheidspremies beperkt is tot het bijkomend personeel dat het personeelsbestand met minder dan 10 betrekkingen verhoogt, bestaat niet meer voor indienstnemingen sinds het 1e kwartaal 2014.

Deze nieuwe beperking is minder voordelig voor bepaalde werkgevers die voortaan minder werkgelegenheidspremies zullen genieten.

3. Uitgesloten sectoren

Deze maatregel geldt niet voor een aantal sectoren, bepaald op basis van hun Nace-code, en de ondernemingen in moeilijkheden.

Wat verandert er?

Het aantal uitgesloten sectoren werd uitgebreid. Vanaf het 1e kwartaal 2014 zijn de volgende sectoren voortaan uitgesloten van de maatregel:

 • 69: juridische en boekhoudkundige activiteiten
 • 70: activiteiten van de maatschappelijke zetels, raad van bestuur
 • 71: activiteiten van architect en ingenieur, controleactiviteiten en technische analysesactiviteiten (inclusief activiteiten van landmeters)
 • 72: wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
 • 73: reclame en marktstudies
 • 74: overige gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten.

De maatregel staat open voor de ondernemingen in moeilijkheden vanaf het 1e kwartaal 2014.

4. Nieuwe verplichting

De werkgelegenheidspremie wordt alleen uitbetaald als de zeer kleine onderneming bij de RSZ wordt geïdentificeerd:

 • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag
 • en op het ogenblik van de uitbetaling van de werkgelegenheidspremie.

5. Fusie & splitsing van ondernemingen

Het Waalse Gewest geeft verduidelijking bij de voorwaarden waaraan een nieuwe juridische entiteit moet voldoen in het geval van een fusie of splitsing van ondernemingen, inbreng of afstand van algemeenheid of bedrijfstak of in geval van gerechtelijke reorganisatie van de onderneming bij een overdracht onder gerechtelijk gezag.

De nieuwe juridische constructie moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de werkgelegenheidspremie te kunnen genieten:

 • de economische bedrijvigheid van de onderneming moet in het Waalse Gewest worden voortgezet;
 • de gesubsidieerde betrekkingen moeten worden overgedragen aan de nieuwe juridische constructie;
 • de nieuwe juridische constructie moet een zeer kleine onderneming zijn tijdens het referentiekwartaal (= het kwartaal van de aanwerving).

6. Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden het 1e kwartaal van 2014 in werking.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 14 januari 2016 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen, B.S. 25.01.2016.

[1] Een zeer kleine onderneming is een onderneming die minder dan 10 werknemers tewerkstelt en waarvan het jaarlijks omzetcijfer of het totaal van de jaarlijkse balans niet hoger ligt dan 2 miljoen €.

Auteur: Anne Ghysels

08/02/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.