De Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: vanaf 2022 ook voor 56- en 57- jarigen

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De maximum leeftijd voor de aanwervingsincentive wordt vanaf 2022 opgetrokken van 55 naar 57 jaar, als compensatie voor de inperking van de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers.

Achtergrond

Na de afschaffing van het Activaplan in 2017, was er in het Vlaams Gewest geen directe steun meer bij aanwerving van langdurig werkzoekenden. Daarom werd de   “aanwervingsincentive” ingevoerd:  een forfaitaire premie uitbetaald aan de werkgever die een langdurig werkzoekende aanwerft.

De aanwervingsincentive is bedoeld voor de leeftijdsgroep die zich bevindt tussen de doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren (tot 25 jaar) en de aanwervingsvermindering oudere werknemers (verhoogd tot 58 jaar sinds 1 januari 2020). Sinds 2020 vielen de 56- en 57-jarigen onder geen enkele steunmaatregel meer, en dat wordt nu opgelost door die leeftijdsgroep toe te voegen aan de doelgroep voor de aanwervingsincentive.   

Voorwaarden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2022

Het Vlaams Gewest betaalt een aanwervingsincentive voor elke  nieuw aangeworven werknemer die:

  • minstens 25 en hoogstens 57 jaar is op het einde van het aanwervingskwartaal;
  • minstens twee jaar bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende (bepaalde periodes worden gelijkgesteld);  
  • werkt in een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest;
  • verbonden is door een contract van onbepaalde duur, of door opeenvolgende contracten van bepaalde duur als dat gebruikelijk is in de onderneming;
  • niet aangeworven is als uitzendkracht, in een flexijob of onder het goedkoop statuut van gelegenheidswerknemer in de horeca of land-en tuinbouw;
  • niet de vervanger is van een werknemer, ontslagen om plaats te maken voor een gerechtigde op deze incentive

Bedrag van de aanwervingsincentive

De incentive wordt uitbetaald in twee schijven: € 1.250,00 na 3 maanden tewerkstelling en € 3.000,00 na twaalf maanden tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling worden de basisbedragen aangepast:

tewerkstelling

 

Incentive

bedragen

 

 

  eerste schijf tweede schijf

voltijds

100%

100%

€ 1.250,00

€ 3.000,00

deeltijds

≥ 80%

100%

€ 1.250,00

€ 3.000,00

 

≥ 30% en < 80%

60%

€ 750,00

€ 1.800,00

 

< 30%

geen incentive

-

-

Opvolging en controle

Bij aanvraag van de incentive moet de werkgever een aantal gegevens attesteren.

Daarna worden de voorwaarden, zoals duur en volume tewerkstelling,  elektronisch opgevolgd via gegevensuitwisseling met de RSZ (dimona en dmfa).

Voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt binnen de eerste drie resp. twaalf maanden kan de bijhorende schijf van de incentive toch uitbetaald worden als de onderneming bewijst dat de beïndiging gebeurde:

  • door de werknemer zelf;
  • door de werkgever om een dringende reden of minstens om een reden onafhankelijk van zijn wil;
  • wegens overmacht.

Uitzonderingen

De incentive is voor dezelfde werknemer niet cumuleerbaar met bepaalde andere Vlaamse steunmaatregelen. Ondernemingen in moeilijkheden en ondernemingen, voorwerp van een terugvorderingsprocedure van staatssteun, zijn uitgesloten.

Hoe de incentive aanvragen?

 De werkgever moet de incentive aanvragen binnen drie maanden na aanwerving (vervaltermijn!) van een potentieel gerechtigde, via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)  

 

Bron: Ontwerp Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van art. 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de Programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en art 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, aangenomen in de Vlaamse Ministerraad van 12 november 2021. Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en publicatie.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.