De structurele bijdragevermindering vanaf het tweede kwartaal 2013

Auteur: Els Poelman
Datum:

Op 27 juni is de nieuwe berekeningswijze van de structurele vermindering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De afsluiting van het tweede kwartaal gebeurt op basis van de nieuwe cijfers. Daarom een overzicht en een samenvatting van de impact.

De structurele vermindering is de enige bijdragevermindering met algemene toepassing.

Ze wordt per kwartaal berekend en heeft twee componenten:

  1. een forfaitair bedrag onafhankelijk van het loon;
  2. een supplement  afhankelijk van het loon - er is een supplement voor lage lonen en een supplement voor hoge lonen, elk gekoppeld aan een eigen loongrens en berekeningsformule.

Door het forfaitair bedrag, de loongrenzen en de berekeningsformules te wijzigen kan de overheid het resultaat van de vermindering “sturen” in een richting die aansluit bij actuele afspraken. In die context krijgt de structurele vermindering voortaan een extra budget, bestemd voor de grote groep werknemers met een gemiddeld loon tewerkgesteld in de profitsector.

De tekst hierna behandelt in grote lijnen de nieuwe situatie vanaf 1 april 2013. Hou er rekening mee dat alle bedragen staan voor volledige prestaties, en dat bij onvolledige prestaties het resultaat nog moet omgerekend worden.

Het forfait wordt € 452,50 (was € 400,00 in het eerste kwartaal)

De lage loongrens daalt naar € 5.575,93 (was € 5.900,00 in het eerste kwartaal)

De hoge loongrens stijgt tot € 13.359,80 (was € 12.484,80 in het eerste kwartaal)

Wat is de impact? 

Het geheel van aanpassingen zorgt ervoor, dat het extra budget volledig terechtkomt bij de groep die moet terugvallen op het forfait.

Voor  werknemers met uitsluitend het forfait (loon tussen € 5.575,93 en € 13.359,80) stijgt de vermindering met € 52,50 per kwartaal.

Als er een supplement is op basis van het loon stijgt de globale vermindering niet. Het forfait stijgt evengoed met € 52,50, maar de aanpassing van beide loongrenzen is zo becijferd dat het overeenkomstig supplement € 52,50 lager uitkomt dan voorheen.

Hier ligt de structurele vermindering traditioneel een stuk lager dan in de profitsector.

Er geen forfaitair bedrag, enkel een formule met een lage resp. hoge loongrens. Bijgevolg is de vermindering strikt gekoppeld aan het loon, dat ofwel beneden de lage loongrens ofwel boven de hoge loongrens.moet liggen.  

De lage en hoge loongrens wijzigen niet (blijven resp. € 6.150,00 en € 12.484,80).

De hellingscoëfficient, dat is de parameter in de formule die de vermindering laat stijgen naarmate het loon lager ligt, wordt aangepast naar 0,2557 (was 0,2467 in het eerste kwartaal)

Wat is de impact? 

Wegens de ongewijzigde loongrenzen zou voor deze groep werkgevers de vermindering dalen, omdat de stijgende loonkost meer lonen boven  de lage loongrens plaatst. Vandaar toch een minimale correctie:  via de aanpassing van de hellingscoëfficient zal de vermindering voor de “lage” lonen lichtjes hoger uitkomen (hoogstens enkele tientallen € per kwartaal). 

Deze sector heeft een eigen forfait en eigen loongrenzen.

Het forfait wijzigt niet (blijft €  471,00)

De lage en hoge loongrens wijzigen niet (blijven resp. € 7.225,00 en € 12.484,80).

De hellingscoëfficient, dat is de parameter in de formule die de vermindering laat stijgen naarmate het loon lager ligt, wordt aangepast naar 0,1785 (was 0,1620 in het eerste kwartaal).

Wat is de impact? 

De conclusie is dezelfde als voor de rest van de nonprofitsector -  zie hiervoor.

Categorie Berekeningsformule
  forfait + lagelonensupplement + hogelonensupplement
       
categorie 1 452,50 + 0,1620 x (5.575,93-refertekwartaalloon) +0,0600 x (effectief kwartaalloon - 13.359,80)
       
categorie 2 0,00 +0,2557 x (6.150,00-refertekwartaalloon) + 0,0600 x (effectief kwartaalloon-12.484,80)
       
categorie 3 471,00 + 0,1785 x (7.225,00-refertekwartaalloon) + 0,0600 x (effectief kwartaalloon-12.484,00)

Bron: Koninklijk Besluit van 12 juni 2013 tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002 …… betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 27 juni 2013.

 

Auteur: Els Poelman

04/07/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.