De steunmaatregel voor de reissector wordt verlengd voor het derde kwartaal 2021

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De bijdragevermindering voor de reissector wordt met een kwartaal verlengd, maar ook de tewerkstelling moet een kwartaal langer op peil blijven.   

Welke werkgevers?

Het gaat om werkgevers van de reissector, die tegelijk voldoen aan volgende voorwaarden:  

 • De hoofdactiviteit is  “reisbureau” (NACE-code 79110) of “reisorganisator” (NACE-code 79120)
 • Gedurende de periode met bijdragevermindering (die loopt nu tot en met het 3e kwartaal 2021) is de onderneming verzekerd tegen insolventie conform de wet van 21.11.2017, in België of in een ander Europees land.

Bijdragevermindering uitgebreid tot vijf kwartalen

De steunmaatregel voor de reissector liep al over vier kwartalen, tot het 2e kwartaal 2021:   zie onze Infoflash van 7 april 2021

Wegens de voortdurende economische problemen en omdat de zomerperiode essentieel is voor de relance in deze sector, wordt het 3e kwartaal 2021 toegevoegd aan de periode met overheidssteun.  De maatregel loopt nu, inclusief de verlenging, over vijf kwartalen en dekt twee types bijdragevermindering:

1.

Teruggave van de netto werkgeversbijdrage van het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021.

De “netto werkgeversbijdrage” is de basisbijdrage werkgever (25,00% in de profitsector), verminderd met de structurele vermindering en de eventueel toegepaste doelgroepverminderingen. De RSZ injecteert de netto werkgeversbijdragen voor de vrijgestelde kwartalen opnieuw in de werkgeversrekeningen van het 1e en/of 2e kwartaal 2021.

2.

Een specifieke doelgroepvermindering in het 2e en/of 3e kwartaal 2021.

Die vermindering leidt ertoe dat de werkgeversbijdrage ten belope van 25,00% (= de basisbijdrage) wordt vrijgesteld.

De integrale vermindering over vijf kwartalen is voorbehouden aan werkgevers die uiterlijk op 30 juni 2021 hun online aanvraag deden. Online aanvragen na 30 juni geven recht op één kwartaal vermindering, nl. het 3e kwartaal 2021. Lees meer hierna

Timing van de online aanvraag en bijhorende vermindering

De werkgever die de vermindering wil bekomen moet een aanvraag doen via de beveiligde toepassing op de portaalsite van de RSZ. Een door de RSZ goedgekeurde aanvraag is een absolute voorwaarde om de verminderingen te bekomen: online aanvraag reissector

De termijn voor die online aanvraag wordt verlengd tot 30 september 2021. 

Werkgevers die hun online aanvraag lieten registreren uiterlijk 30 juni 2021 hebben recht op de integrale vermindering voor de vijf kwartalen.  De bijkomende doelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021 wordt gekoppeld aan de initiële aanvraag, een bijkomende aanvraag is dus niet nodig.

Werkgevers die hun online aanvraag laten registreren tussen 1 juli en 30 september 2021 hebben enkel recht op de doelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021.

Bijkomende voorwaarden: handhaving en verlenging ontslagverbod

Om de steunmaatregel te bekomen en te behouden, moet de werkgever tegelijk voldoen aan deze bijkomende voorwaarden:

 1. Zich ertoe verbinden om alle werknemers ononderbroken in dienst te houden tussen 1 april en 30 september 2021,  behalve als de werknemer zelf ontslag neemt  of wegens dringende reden wordt ontslagen.

LET OP!

Ingevolge de uitbreiding dekt het ontslagverbod nu de hele periode tussen 1 april en 30 september.  Werkgevers die al in de steunmaatregel zitten (online aanvraag uiterlijk 30 juni) moeten het ontslagverbod blijven naleven tot 30 september (i.p.v. tot 30 juni) om voor elk van de vijf kwartalen de vermindering te behouden.

BOVENDIEN: BEHOUD TEWERKSTELLINGSVOLUME IN 2e EN 3e KWARTAAL 2021

In de kwartalen met doelgroepvermindering mag het tewerkstellingsvolume niet kleiner zijn dan in het eerste kwartaal 2021, op basis van de globale tewerkstellingsbreuk (totale µglob) in de dmfa van de betrokken kwartalen. De evaluatie gebeurt voor elk kwartaal afzonderlijk, als volgt:

 • voor de doelgroepvermindering 2e kwartaal 2021 moet het  tewerkstellingsvolume 2e kwartaal 2021 minstens gelijk zijn aan het tewerkstellingsvolume 1e kwartaal 2021
 • voor de doelgroepvermindering 3e kwartaal 2021 moet het tewerkstellingsvolume 3e kwartaal 2021 minstens gelijk zijn aan het tewerkstellingsvolume 1e kwartaal 2021
 1. Een concreet en individueel opleidingsaanbod doen aan alle werknemers, zowel de werknemers in tijdelijke werkloosheid als de werknemers die aan het werk zijn. Het aanbod moet overeenstemmen met minstens 20% van de contractuele arbeidsduur in het 1e en 2e kwartaal 2021, en de opleidingen moeten effectief gevolgd zijn uiterlijk op 31 december 2021.
 2. In 2021 geen van de volgende acties uitvoeren:
 • uitkering van dividenden aan aandeelhouders
 • uitkering van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming
 • inkoop van eigen aandelen
 1. De ondernemingsraad (bij ontstentenis in dalende volgorde de vakbondsafvaardiging resp. de werknemers zelf) informeren over de toepassing van de maatregelen in de onderneming en de voorwaarden, inzonderheid over het opleidingsaanbod. De reglementering spreekt ook van overleg met de werknemers(vertegenwoordiging): in de praktijk slaat dit op de organisatie van de opleiding.

Controle van de bijkomende voorwaarden en gevolgen

Het naleven van de voorwaarden is een engagement in de online aanvraag – voor de eerste voorwaarde (behoud personeelsbestand) gaat het zelfs om een formele verbintenis.

De RSZ zal het behoud van het tewerkstellingsvolume (deel van voorwaarde 1) automatisch controleren. De vergelijking zal achteraf gebeuren, wanneer de dmfa van het 2e resp. 3e kwartaal 2021 stabiel zijn in het netwerk van de sociale zekerheid.

De rest van de bijkomende voorwaarden kan niet automatisch gecontroleerd worden bij registratie van de dmfa. De RSZ kan/zal a posteriori ad-hoc controles uitvoeren, eventueel op basis van datamining.

Als minstens één van de vier bijkomende voorwaarden niet is nageleefd vervalt het recht op alle verminderingen voor de volledige toepassingsperiode, dus eventueel retroactief.

 

Bron:

 • Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 epidemie, Kamer doc. 2070/001 – onder voorbehoud van publicatie in BS
 • Bericht op portaalsite RSZ

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.