De sociale programmatie 2019-2020 voor het paritair comité 220.00 (voedingsnijverheid - bedienden) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 220.00 (voedingsnijverheid - bedienden) heeft een sociale programmatie gesloten voor de periode 2019-2020. Deze sociale programmatie van 1 juli 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van vrijdag 19 april 2019.

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste zaken uit dit sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Koopkracht

Invulling van de loonmarge

Op 1 januari 2020 zullen de sectorale minimumlonen met 1,1% stijgen. Bij gebrek aan een ondernemingsovereenkomst zullen de reële lonen stijgen met 1,1% op 1 januari 2020.

Mits het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming uiterlijk op 15 december 2019, wordt een enveloppe van 1,1% toegekend aan de onderneming, te gebruiken met respect voor het kader voor de onderhandelingen 2019-2020.

Premies

Ten laatste op 15 december 2019 wordt een eenmalige brutopremie toegekend van 400 euro voor 25 december 2019, volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie.

Die premie omvat voor de periode 2019-2020 de recurrente premie van 80 euro, uit het sectorakkoord 2015-2016, waar deze nog steeds wordt toegepast en niet is vervangen door een ander voordeel.

Ondernemingen die de premie van 80 euro uit het sectoraal akkoord 2015-2016 niet hebben omgezet worden aangemoedigd om die premie via ondernemings-cao om te zetten tegen 30 december 2020. Bij gebrek aan dergelijke cao is de recurrente premie opnieuw jaarlijks verschuldigd vanaf 1 januari 2021.

Aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

De aanvullende vergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht bedraagt € 11,38 per dag vanaf 1 januari 2020.

Bestaanszekerheid langdurige ziekte

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal en Waarborgfonds bedraagt € 7,56 per dag. Deze verhoging wordt toegepast vanaf de eerste uitbetaling na 1 januari 2020.

Kledijvergoeding

De werkgevers dienen de werkkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden. De kosten voor de onderneming kunnen vanaf 1 januari 2020 per week geschat worden op:

  • 3,96 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
  • 4.68 EUR voor het onderhouden van de werkkledij

Mobiliteit

Vanaf 1 januari 2020 verhoogt de tussenkomst in vervoerskosten met openbaar vervoer naar 80% en verhoogt de fietsvergoeding naar 0,24 euro per effectief afgelegde kilometer.

Werkbaar werk

De sociale partners verwelkomen de stappen die gezet zijn in de ondernemingen omtrent werkbaar werk. Met dit sectorakkoord willen we ondernemingen die reeds een cao hebben afgesloten, stimuleren om verder te werken op de ingeslagen weg. Ondernemingen die nog geen cao hebben afgesloten, moeten dit doen voor 30 juni 2020.

In overleg met de syndicale delegatie wordt de ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid geëvalueerd tegen ten laatste 30 juni 2020. Hierbij wordt nagegaan welke acties verder moeten worden uitgewerkt en welke nieuwe acties ondernomen moeten worden.

De sociale partners ontwikkelen met de middelen van het Sociaal Fonds een interventiesysteem voor kinderopvang voor kinderen onder de 3 jaar. Bedienden uit de sector hebben daarbij recht op terugbetaling van de kosten, tot 2 euro per dag per kind, met een maximum van 460 euro per jaar. De terugbetaling zal voor de eerste keer gebeuren in 2020 op basis van een fiscaal attest voor de opvang van het jaar 2019.

Interim

De sociale partners reactiveren de sectorale Commissie goede Diensten van de voedingsnijverheid. Tegen 31 december 2019 werken de sociale partners binnen Alimento een opleiding uit voor uitzendkrachten om door te stromen naar een vaste betrekking in PC 220.

De sociale partners zullen een cao sluiten die max. 2 jaar van periodes van tewerkstelling als interim in dezelfde onderneming gelijkstelt in het kader van ondernemingsbarema’s en anciënniteitsdagen.

Eindeloopbaan

Behoud van de leeftijd van 55 jaar in 2019 en 2020 voor de 1/5de landingsbanen "lange loopbaan" en "zware beroepen" en op 57 jaar voor de 1/2de landingsbanen "lange loopbaan" en "zware beroepen".

Vanaf 1 juli 2019, wordt de aanvullende vergoeding van 82 euro in geval van overstap van een voltijdse of 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, verhoogd naar 97 euro.

Met onder meer een aanvullende vergoeding ten laste van het sociaal fonds bij 4/5de tijdskrediet vanaf 55 jaar en 1/5de landingsbaan, vanaf 1/1/2020.

Vanaf 1/07/2019 geldt voor de sectorale eindeloopbaandagen:

  • een extra dag op 55 jaar
  • het bestaande systeem van eindeloopbaandagen vervroegen van 60 jaar naar 59 jaar (5 dagen) dat het totaal brengt naar 6 dagen op 59 jaar

Opleiding

Vanaf 1 januari 2020 verhogen de vormingsinspanningen naar gemiddeld 4 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar (twee dagen individueel recht en twee dagen collectief recht).

Harmonisering arbeiders - bedienden

De sociale partners zullen een gemengde werkgroep arbeiders - bedienden oprichten m.b.t. het oplijsten van de sectorale verschillen.

Sociale vrede

De syndicale organisaties verbinden er zich toe geen andere eisen te stellen op ondernemingsniveau dan de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Duur

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst treden in werking op 1 januari 2019 en gelden voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepaling.

 

Bron: Sociale programmatie 2019-2020 (PC 220.00) – 01.07.2019