De prijs van de treinkaart wordt verhoogd: gevolgen

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Op 1 februari 2021 wordt de prijs van de NMBS-treinkaart verhoogd met 1,95% Welke gevolgen heeft deze verhoging op de verplichting van de werkgever om een bijdrage te betalen aan de vervoerskosten?

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9: een minimumverplichting

De financiële bijdrage van de werkgever aan de prijs van het vervoer van de werknemers wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 19/9, gesloten in 2019. De werkgevers zijn verplicht om een bijdrage te betalen wanneer hun werknemers gebruik maken van de trein en/of andere openbare vervoersmiddelen voor hun woon-werkverplaatsingen. Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op een tussenkomst vanaf de 1ste kilometer wanneer ze gebruik maken van het openbaar vervoer, er is geen minimumafstand meer.

De cao nr. 19/9 heeft een rooster met forfaitaire bedragen opgesteld dat de werkgeversbijdrage bepaalt. Dit rooster is van toepassing in functie van de afgelegde afstand. Deze bedragen stemden in 2019 overeen met gemiddeld 70% van de kostprijs van de treinkaart. Ze blijven ongewijzigd.

Sectorale verplichtingen die vaak primeren

Deze overeenkomst van de Nationale Arbeidsraad is aanvullend, d.w.z. dat ze een na te leven minimumverplichting vastlegt. De meerderheid van de sectoren heeft cao’s gesloten die verdergaande verplichtingen voor de werkgevers vastleggen: hogere bedragen, tegemoetkoming voor het gebruik van een privévoertuig, fietsvergoeding, ...

Voor de sectoren die verwijzen naar de bedragen van cao nr.19/9 blijft de werkgeversbijdrage op 1 februari 2021 ongewijzigd. Andere sectoren verwijzen evenwel rechtstreeks naar de bedragen van de treinkaart. Gelet op de tariefverhoging, stijgen de bedragen die toegekend worden aan de werknemers in deze paritaire comités op 1 februari 2021. Dit is met name het geval voor alle werknemers die een derde-betalersovereenkomst genieten (de werkgever betaalt een bijdrage van 80% van de prijs van de treinkaart, de staat betaalt de overige 20%). 

Het maximaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding werd op 1 januari 2021 niet verhoogd. Dit bedrag blijft dan ook 0,24 euro per afgelegde kilometer.

De vervoerkosten in mijn sector

In de sectorale documentatie vindt u gedetailleerde informatie over de toe te kennen bedragen per paritair comité.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.