De prijs van de treinkaart werd verhoogd: wat zijn de gevolgen?

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 1 februari 2018 zal de prijs van de NMBS treinkaart verhoogd worden met 2,49%. Welke gevolgen heeft deze verhoging op de verplichting van de werkgever om een bijdrage te betalen in de vervoerskosten?

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies: een minimumverplichting

De financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 19 octies, gesloten in 2009. De werkgevers zijn verplicht om een bijdrage te betalen wanneer hun werknemers gebruik maken van de trein en/of andere openbare vervoersmiddelen voor hun woon-werkverplaatsingen. In dat geval is de bijdrage enkel verplicht wanneer de afstand woonplaats-werk minstens 5 km bedraagt.

Deze cao heeft de bijdrage omgezet in een rooster met forfaitaire bedragen naargelang de afgelegde afstand. Deze bedragen stemden in 2009 overeen met gemiddeld 75% van de kostprijs van de treinkaart. Deze cao werd niet gewijzigd. De bedragen die hierin worden bepaald blijven dan ook ongewijzigd.

Sectorale verplichten die vaak primeren

Deze overeenkomst van de Nationale Arbeidsraad is aanvullend, d.w.z. dat ze een na te leven minimumverplichting vastlegt. De meerderheid van de sectoren heeft cao’s gesloten die verdergaande verplichtingen voor de werkgevers vastleggen: hogere bedragen, bijdrage voor het gebruik van een privévoertuig, fietsvergoeding, ...

Voor de sectoren die verwijzen naar de bedragen van cao nr.19octies blijft de bijdrage op 1 februari 2018 ongewijzigd.

Andere sectoren verwijzen evenwel rechtstreeks naar de bedragen van de treinkaart. Gelet op de tariefverhoging, stijgen de bedragen die toegekend worden aan de werknemers in deze paritaire comités op 1 februari 2018. Dit is met name het geval voor alle werknemers die een derde-betalersovereenkomst genieten (de werkgever betaalt een bijdrage van 80% van de prijs van de treinkaart, de staat betaald de overige 20%). 

De vervoerkosten in mijn sector

In de sectorale documentatie vindt u gedetailleerde informatie over de toe te kennen bedragen per paritair comité. Deze documentatie vermeldt per gebruikt vervoermiddel de bijdrage in de vervoerskosten, ongeacht of deze gebaseerd is op de cao nr. 19octies, de bedragen van de treinkaart of een sector-eigen barema.

Bron: cao nr. 19octies van 20 februari 2009 betreffende de financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers (reg. nr. 91.503 – KB 28.06.2009 – B.S. 13.07.2009).

Auteur: Laurence Philippe

24/01/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.