De pensioenbonus wordt bijgestuurd

Auteur: Liesbeth Overmeire
Datum:

De pensioenbonus werd in 2007, in het kader van het Generatiepact, in het leven geroepen als duwtje in de rug om de mensen langer aan het werk te houden. Behalve het feit dat slechts weinig werknemers op de hoogte waren van het bestaan van de pensioenbonus, leek deze ook op bepaalde punten zijn doel te missen.

De pensioenbonus was met andere woorden aan herziening toe.

Het systeem van de pensioenbonus houdt in dat werknemers die hun beroepsactiviteit verder zetten vanaf het jaar waarin ze de leeftijd van 62 jaar bereiken of aan het 44ste kalenderjaar van hun loopbaan beginnen, bovenop hun wettelijk pensioen recht hebben op een bonus.

Per effectief gewerkte dag als werknemer tot uiterlijk de laatste dag van de maand waarin men 65 wordt of tot 31 december van het jaar waarin men 45 loopbaanjaren heeft bereikt, wordt een bedrag extra toegekend.

Op 1 maart 2013 heeft de regering in eerste lezing de hervorming van het systeem goedgekeurd.

Daarbij werden onder meer volgende belangrijke principes naar voor geschoven:

  • De aanvang van de referteperiode wordt gekoppeld aan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het vervroegd pensioen. Op die manier wordt vermeden dat werknemers die een onvoldoende lange loopbaan hebben om op 62 jaar met vervroegd pensioen te gaan, eveneens recht hebben op de bonus.
  • De opbouw van de pensioenbonus begint van zodra een werknemer zijn pensioen met minstens 12 maanden uitstelt.
  • Ook na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar kan de pensioenbonus verder opgebouwd worden.
  • Het bedrag van de pensioenbonus stijgt naarmate het pensioen langer uitgesteld wordt. Zo levert het eerste jaar binnen de referteperiode een bonus van 1,50 euro per voltijds gewerkte dag op en stijgt het bedrag jaarlijks met 0,20 euro tot maximum 2,50 euro per gewerkte dag.
  • De pensioenbonus is een persoonlijk recht dat niet wordt overgedragen bij overlijden van de gepensioneerde.

De wijzigingen treden in voege vanaf 1 januari 2014. De pensioenbonus, opgebouwd volgens de huidige bepalingen, zal behouden en ‘vastgeklikt’ worden op 31 december 2013.

(1) De pensioenbonus is onderhevig aan dezelfde inhoudingen als het pensioen.

Auteur: Liesbeth Overmeire

21/03/2013