De nieuwe Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Auteur: Els Poelman
Datum:

In het Vlaams Gewest komt een aanwervingspremie in de plaats van het vroegere Activaplan voor langdurig werkzoekenden.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2017 zijn langdurig werkzoekenden op de Vlaamse arbeidsmarkt beschikbaar aan volle kostprijs. Het Activaplan is afgeschaft zodat potentiële werkgevers niet meer kunnen rekenen op een vermindering van werkgeversbijdragen en/of een activering van de uitkering. De leefijdsgroep van 25 tot 54 jaar dreigt zo helemaal uit de boot te vallen, want zij geven evenmin recht op de nieuwe Vlaamse vermindering voor jonge resp. oudere werknemers. Om toch enigszins te compenseren komt er voor deze groep een aanwervingsincentive, onder de vorm van een forfaitaire premie uitbetaald aan de werkgever.

Voorwaarden

Het Vlaams Gewest betaalt een aanwervingsincentive voor elke werknemer die:

  • wordt aangeworven ten vroegste op 1 januari 2017;
  • minstens 25 en hoogstens 54 jaar is op het einde van het aanwervingskwartaal;
  • minstens twee jaar bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkend werkzoekende;
  • werkt in een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest;
  • verbonden is door een contract van onbepaalde duur, of door opeenvolgende contracten van bepaalde duur als dat gebruikelijk is in de onderneming;
  • niet aangeworven is als uitzendkracht, in een flexijob of onder het goedkoop statuut van gelegenheidswerknemer in de horeca of land-en tuinbouw;
  • niet de vervanger is van een werknemer, ontslagen om plaats te maken voor een gerechtigde op deze incentive

Bedrag van de aanwervingsincentive

De incentive wordt uitbetaald in twee schijven: € 1.250,00 na 3 maanden tewerkstelling en € 3.000,00 na twaalf maanden tewerkstelling. Bij deeltijdse tewerkstelling worden de basisbedragen aangepast:

tewerkstelling

Incentive

bedragen

eerste schijf

tweede schijf

voltijds

100%

100%

€ 1.250,00

€ 3.000,00

deeltijds

≥ 80%

100%

€ 1.250,00

€ 3.000,00

≥ 30% en < 80%

60%

   € 750,00

€ 1.800,00

< 30%

geen incentive

-

-

Opvolging en controle

Bij aanvraag van de incentive moet de werkgever een aantal gegevens attesteren.

Daarna worden de voorwaarden, zoals duur en volume tewerkstelling, elektronisch opgevolgd via gegevensuitwisseling met de RSZ (dimona en dmfa).

Voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt binnen de eerste drie resp. twaalf maanden kan de bijhorende schijf van de incentive toch uitbetaald worden als de onderneming bewijst dat de beïndiging gebeurde:

  • door de werknemer zelf;
  • door de werkgever om een dringende reden of minstens om een reden onafhankelijk van zijn wil;
  • wegens overmacht.

Uitzonderingen

De incentive is voor dezelfde werknemer niet cumuleerbaar met bepaalde andere Vlaamse steunmaatregelen. Ondernemingen in moeilijkheden en ondernemingen, voorwerp van een terugvorderingsprocedure van staatssteun, zijn uitgesloten. Tevens is er een jaarlijks budget dat, eens opgebruikt, niet gehonoreerde aanvragen doet vervallen.

Hoe de incentive aanvragen?

De werkgever moet de incentive aanvragen binnen drie maanden na aanwerving (vervaltermijn!) van een potentieel gerechtigde, via een online toepassing van de VDAB.

Opgelet!

De online toepassing wordt pas operationeel na definitieve goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering, en op voorwaarde dat de achterliggende gegevensstromen efficient zijn opgezet. Om de vertraging in de opstartfase op te vangen zal voor aanwervingen in januari en februari 2017 de aanvraagtermijn van drie maanden aanvangen op 1 maart 2017.

Wij houden u verder op de hoogte via onze infoflashes.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, aangepaste versie goedgekeurd door de Vlaamse regering op 03.02.2017.

Auteur: Els Poelman

14/02/2017