De nieuwe bedragen m.b.t. de vermindering ‘eerste aanwervingen’ zijn gepubliceerd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 1 januari 2015 is de vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor ‘eerste aanwervingen’ verhoogd.

Zoals aangekondigd in onze Infoflash van 22 december 2014, werden de verminderingen ‘eerste aanwervingen’ voor de 1e, 2e en 3e werknemer verhoogd met € 50 per kwartaal.

Deze verhoging is zowel van toepassing op de verminderingen 'eerste aanwervingen' voor de eerste 3 werknemers die ten vroegste aangeworven zijn sinds 1 januari 2015, met naleving van de vereiste voorwaarden als op de verminderingen 'eerste aanwervingen' voor de eerste 3 werknemers die reeds lopende waren op 1 januari 2015 en dit voor het resterende aantal kwartalen waarin de werkgever nog recht heeft op de vermindering na 1 januari 2015. 

De wettekst die deze verhoging bepaalt, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 22 februari 2015 houdende verhoging van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor de eerste, tweede en derde werknemer, B.S. 12/03/2015. 

Auteur: Anne Ghysels

23/03/2015