De nieuwe activeringsbijdrage

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vanaf 1 januari 2018 is er een activeringsbijdrage ten laste van werkgevers, die toestaan dat hun werknemers een volledig kwartaal inactief zijn met behoud van (een deel van) hun loon.

Context

De bijdrage komt er wegens het recent succes van een nieuw systeem van vroegtijdige uittreding, waarbij oudere werknemers hun activiteit kunnen stopzetten met slechts beperkt loonverlies. Desgevallend loopt de arbeidsovereenkomst verder en blijft het loon ten laste van de werkgever, maar de wetgever beschouwt dergelijke scenario’s als ongewenst in een socio-economische context die mikt op de activering van ouderen.

Welke werkgevers?

De bijdrage is bestemd voor werkgevers waarop de cao-wet van 05.12.1968 van toepassing is. Zij betalen de bijdrage voor elke werknemer die gebruik maakt van een onderbreking zoals hierna beschreven ongeacht diens statuut (arbeider, bediende…), anciënniteit of leeftijd (er is geen onder- of bovengrens qua leeftijd).

Soort onderbreking

De bijdrage is verschuldigd als de werknemer bij dezelfde werkgever gedurende het volledige kwartaal geen enkele prestatie levert, uitgezonderd wanneer het gebrek aan prestaties het gevolg is van:

  • schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst conform de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
  • vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

De bijdrage is niet verschuldigd in elk van deze gevallen:

  • de werknemer is in een mechanisme van volledige vrijstelling gestapt voor 28 september 2017;
  • de werknemer stapt in een mechanisme van volledige vrijstelling in toepassing van een cao van bepaalde duur, voor 28 september 2017 neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Bijdrage

De bijdrage wordt geïnd door de RSZ, en vermeld in de dmfa.

Het is een percentage van het loon dat tijdens de inactiviteit wordt doorbetaald, maar met een minimum kwartaalforfait. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang van de inactiviteit, en wijzigt daarna niet meer.

Leeftijd bij aanvang van de periode inactiviteit

Percentage op kwartaalloon

Minimum kwartaalbijdrage

< 55

20%

€ 300,00

≥ 55 en < 58

18%

€ 300,00

≥ 58 en < 60

16%

€ 300,00

≥ 60 en < 62

15%

€ 225,60

≥ 62

10%

€ 225,60

Vrijstelling of vermindering van de bijdrage

Vrijstelling of vermindering bij opleiding

Indien de werknemer tijdens de periode van vrijstelling prestaties een verplichte opleiding volgt, is er een vermindering resp. vrijstelling van de bijdrage.

Opleiding

Impact op de bijdrage

Wanneer?

Voorwaarden opleiding

Impact

Periode

Gedurende de eerste 4 trimesters van de periode vrijstelling prestaties

Verplichte opleiding,

- georganiseerd door werkgever;

- met een kostprijs van minstens 20% van het brutoloon dat de werknemer jaarlijks verdiende, voorafgaand aan de onderbreking

Vrijstelling van de bijdrage

Gedurende de volledige periode van vrijstelling van prestaties

Gedurende een willekeurige periode van 4 opeenvolgende trimesters, gesitueerd tijdens de periode vrijstelling prestaties

Verplichte opleiding,

- georganiseerd door de werkgever;

- die voorziet in minstens 15 dagen vorming in deze periode van 4 opeenvolgende trimesters

Vermindering van de bijdrage met 40%

Enkel gedurende de betrokken periode van 4 opeenvolgende trimesters

De opleidingen die in aanmerking komen zijn:

  • ofwel een beroepsopleiding
  • ofwel één van de opleidingen bedoeld in de Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk (de nieuwe interprofessionele opleidingsdoelstelling van 5 dagen per jaar).

De werkgever moet tgv. de Algemene Directie van het Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO) bewijzen dat de werknemer de opleiding werkelijk heeft gevolgd, conform de modaliteiten bepaald door de bevoegde administratie. De FOD WASO zal éénmaal per jaar rapporteren aan de RSZ.

Vrijstelling bij hervatting

Wanneer de werknemer, tijdens de periode van inactiviteit bij de huidige werkgever, een activiteit opneemt bij een andere werkgever of als zelfstandige wordt de huidige werkgever vrijgesteld van de bijdrage.

Hervatting

Impact op de bijdrage

In welke hoedanigheid?

Voorwaarden

Impact

Periode

Als werknemer bij één of meerdere andere werkgevers

Minstens 1/3e van de voltijdse arbeidsduur

Vrijstelling van de bijdrage

Vrijstelling gedurende de periode hervatting.

De bijdrage wordt opnieuw verschuldigd bij stopzetting van de hervatting

Als zelfstandige

Enkel een volledig kwartaal hervatting geeft recht op de vrijstelling.

De hervatting moet “nieuw” zijn: een activiteit die al werd uitgeoefend voorafgaand aan de periode van vrijstelling prestaties komt in principe niet in aanmerking.

Bron: Programmawet van 25 december 2017 (BS 29 december 2017).

Auteur: Els Poelman

15/01/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.