De ministerraad keurt nieuwe maatregelen goed op sociaal niveau

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Ook tijdens de ministerraad van 19 juli laatstleden werden een aantal belangrijke beslissingen genomen op sociaal niveau. We lichten ze hier kort toe, maar ze zullen later breder worden besproken.

De Ministerraad van 19 juli 2013 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed ter bestrijding van sociale fraude. Voortaan zullen alle loonelementen die worden uitbetaald naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen. Alleen die loonelementen die uitdrukkelijk worden uitgesloten zullen geen aanleiding geven tot R.S.Z.-bijdragen.

Ook de niet-concurrentievergoeding die wordt uitbetaald na het einde van de arbeidsovereenkomst zal worden onderworpen aan R.S.Z.-bijdragen, maar enkel indien ze wordt betaald binnen een periode van twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Door dit koninklijk besluit wordt het loonbegrip bijgevolg aanzienlijk uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de werkbonus gelinkt aan het minimumloon. Reeds in april laatstleden konden de werknemers genieten van een verhoging van deze bonus. Voortaan zal de werkbonus worden verhoogd telkens het minimumloon wordt geïndexeerd.

Door deze ingreep zal de tussenkomst van de sociale zekerheid aangroeien van 726 miljoen in 2012 tot 886 miljoen in 2014. De maatregel laat toe de koopkracht van de mensen met een laag inkomen te garanderen.

Sedert 1 juli 2012 is de dienstenchequeonderneming gehouden per kwartaal 60% van de nieuwe dienstenchequeovereenkomsten voor te behouden aan uitkeringsgerechtigde werklozen of gerechtigden op een leefloon.

Indien de dienstenchequewerknemer uit deze doelgroep binnen de drie maanden na de indiensttreding een opleidingstraject van ten minste 9 uur volgt, heeft de dienstenchequeonderneming recht op 150 euro. Indien het opleidingstraject 18 uur omvat, zal de dienstenchequeonderneming gerechtigd zijn op een tegemoetkoming van 350 euro.

Het loon van de werknemer wordt gecompenseerd met 1,90 euro per uur.

Bron: Ministerraad van 19 juli 2013, http://www.presscenter.org.

Auteur: Filip Borgers

25/07/2013