De loonnorm 2017-2018: exclusief de bonussen cao nr. 90?

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

In de privésector en in bepaalde economische overheidsbedrijven bepaalt de loonnorm de maximale marge voor de verhoging van de loonkosten.

Hij wordt elke twee jaar bepaald op basis van, enerzijds, de evolutie van de loonkosten in Frankrijk, Nederland en Duitsland en, anderzijds, de evolutie van de loonkosten in België sinds 1996.

De kaderwet van de loonnorm is de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Een voorontwerp van wet heeft enkele wijzigingen aangebracht aan deze wet om ze moderner te maken.

Deze ‘modernisering’ heeft vooral betrekking op het mechanisme aan de hand waarvan de norm wordt bepaald.

Voor de periode 2017-2018 is de maximale marge vastgelegd op 1,10 %.

Zo zijn de loonindexeringen en de baremieke verhogingen steeds gewaarborgd.

Bepaalde loonelementen zijn tevens zonder meer uitgesloten van de loonnorm.

En de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (‘Bonus cao nr. 90’)?

Zijn die steeds uitgesloten zoals dat het geval was tijdens de vorige periodes waarin de lonen werden geblokkeerd? Deze uitsluiting werd bevestigd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen uitte enkele twijfels over deze uitsluiting voor 2017-2018.

Op 22 maart 2017 heeft het kabinet van de federale minister van Werk deze twijfel weggenomen en zijn positie behouden: de Bonus cao nr. 90 is uitgesloten van de loonnorm wanneer aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Bronnen: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, Parl. doc. Kamer 2016-2017, nr. 2248/010; Interprofessioneel akkoord 2017-2018 van 2 februari 2017 (beschikbaar op de website van de NAR); Antwoord van het kabinet van de federale minister van Werk van 22 maart 2017.

Auteur: Brigitte Dendooven

06/04/2017