De instapstage in Wallonië : binnenkort in de praktijk ?

Auteur: Filip Borgers
Datum:

De Waalse regering heeft een ontwerpbesluit opgesteld met de praktische modaliteiten voor de instapstage in het Waalse Gewest.

In het kader van het relanceplan en de tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren heeft de regering beslist om een instapstage in te voeren. Deze instapstage moet jonge werkzoekenden de gelegenheid bieden om de noodzakelijke beroepscompetenties te verwerven.

De nieuwe reglementering kan echter pas concreet van kracht worden indien het Gewest uitvoeringsmaatregelen invoert. Het ontwerpbesluit van de Waalse regering geeft een gedetailleerde beschrijving van de rechten en plichten van de stagiair, de stagegever, de Forem en, desgevallend, de opleidingsinstelling.

Tot op heden werden deze uitvoeringsmaatregelen echter nog niet concreet ingevoerd.

Om in Wallonië in aanmerking te komen voor de instapstage moet de jongere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de jongere mag nog geen 24 jaar oud zijn,
 • de jongere mag hoogstens in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs,
 • bovendien moet de jongere op het ogenblik van de aanwerving ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij het Forem.

De werkgever die een stageplaats wenst aan te bieden, richt zich tot het Forem en vermeldt daarbij:

 • zijn identificatiegegevens;
 • de naam, de professionele ervaring en kwalificaties van de mentor;
 • de voorgestelde activiteiten;
 • in voorkomend geval, een beschrijving van de voorgestelde opleiding.

Binnen 15 dagen geeft het Forem kennis van de goede ontvangst van de voorgestelde stageplaats en evalueert de aangeboden stageplaats in het licht van de kandidaat-stagiairs en de voorafgaande evaluaties van de werkgever.

Het Forem is belast met de overeenstemming tussen de aanvragen van stageplaatsen en de aangeboden stageplaatsen. De toewijzing van een stageplaats geschiedt op basis van een analyse van de reeds verworven competenties van de jongere.

In principe is de instapstage voltijds. De mogelijkheid bestaat echter om de helft uit te voeren op de werkvloer en de andere helft in een (erkende) onderwijsinstelling.

De stageovereenkomst kan voortijdig worden beëindigd, indien:

 1. de stagiair niet langer is ingeschreven als werkzoekende bij het Forem gedurende een ononderbroken periode van 3 maanden;
 2. in geval van stopzetting, faillissement, overname of fusie van de werkgever of statutenwijziging van de onderneming;
 3. door gemotiveerde beslissing van het Forem in volgende gevallen:
  • bedrog, zware fout of lichte fout in hoofde van de stagiair wanneer deze laatste met opzet schade heeft veroorzaakt aan zijn werkgever of derden in het kader van de uitvoering van zijn overeenkomst;
  • in alle gevallen waarin hetzij de stagiair hetzij de werkgever zijn verplichtingen niet (langer) naleeft.
 1. Tijdens de stageovereenkomst behoudt de stagiair zijn statuut als werkzoekende.
 2. Het (ontwerp van) besluit voorziet dat de werkgever gehouden is een Dimona-verklaring in te dienen voor dit type stagiairs.
 3. Bovendien is de stagegever gehouden een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, alsook een verzekering voor de schade aan derden toegebracht door de stagiair.
 4. De werkgever is gehouden tussen te komen in de verplaatsingskosten van de stagiair naar aanleiding van zijn stageactiviteiten.

Bovenstaande informatie wordt meegedeeld onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad.

Auteur: Filip Borgers

30/05/2013