De ‘Bonus cao 90’: uitsluiting van ondernemingen die worden geconfronteerd met een collectief ontslag naar aanleiding van een sluiting

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen vastgelegd door de cao nr. 90 van 20 december 2007 en door de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, genieten de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (‘bonus cao 90’) een aantrekkelijke fiscale en sociale behandeling.

Sinds 1 januari 2018 is deze specifieke behandeling niet meer van toepassing in ondernemingen die worden geconfronteerd met een collectief ontslag. Deze uitsluiting is meer bepaald van toepassing op de werkgevers die overeenkomstig de bepalingen van cao nr. 24 hun voornemen hebben aangekondigd om over te gaan tot een collectief ontslag met sluiting van de onderneming.

We merken evenwel op dat de toetredingsakte of de cao tot invoering van het systeem ‘Bonus cao 90’ van kracht zal worden voor zover deze werd neergelegd bij de griffie van de algemene directie van de FOD Werkgelegenheid voordat het collectief ontslag met sluiting van de onderneming werd aangekondigd.

Bron: artikelen 79 en 80 van de programmawet (1)van 25 december 2017, B.S. 29 december 2017  

Auteur: Brigitte Dendooven

11/01/2018