De betaalde sportbeoefenaar: loongrens van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De betaalde sportbeoefenaar wordt omschreven als diegene die zich ertoe verbindt deel te nemen aan of zich voor te bereiden op een sportcompetitie of -exhibitie, onder het gezag van een ander persoon en dit tegen een loon dat een bepaalde loongrens overschrijdt. Voor de berekening van dit bedrag houdt men rekening met alle looncomponenten (vast loon, premies, onkostenvergoedingen, …).

Jaarlijks wordt deze loongrens vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Voor de periode van 1 juli 2018 t.e.m. 30 juni 2019 bedraagt deze loongrens € 10.200. De grens blijft dus dezelfde als in de vorige periode.

Periode

€ /jaar

Van 01/07/2013 tot 30/06/2014

€ 9.208

Van 01/07/2014 tot 30/06/2015

€ 9.400

Van 01/07/2015 tot 30/06/2016

€ 9.600

Van 01/07/2016 tot 30/06/2017

€ 9.800

Van 01/07/2017 tot 30/06/2018

€ 10.200

Van 01/07/2018 tot 30/06/2019

€ 10.200

GEVOLGEN VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE LOONGRENS

Personen die deze loongrens overschrijden worden onweerlegbaar vermoed onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid. Personen beneden deze loongrens worden slechts bij de RSZ aangegeven, indien ze werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat zij werken onder het gezag van een ander persoon tegen een loon dat hoger is dan een zuivere vergoeding ter dekking van de kosten die eigen zijn aan de werkgever.

INWERKINGTREDING

Deze loongrens is van toepassing vanaf 1 juli 2018 t.e.m. 30 juni 2019.

Bron: Koninklijk Besluit van 25 mei 2018 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S. 06.06.2018.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.