De beroepsinlevingsovereenkomst,een stageovereenkomst waarvan ondernemingen wel wat vaker gebruik zouden mogen maken?

Auteur: Pascaline Baudemprez
Datum:

In het huidige klimaat waarin jonge schoolverlaters maar moeilijk aan een eerste job geraken en waarin werkgevers maar moeilijk geschoold personeel vinden voor openstaande betrekkingen, lijkt de beroepsinschakelingsovereeenkomst een 'win-win-overeenkomst' voor beide partijen. Nochtans is dit type stage-overeenkomst nog niet zo populair.

Een beroepsinschakelingsovereenkomst, wat is dat nu eigenlijk?

Dit type overeenkomst is geschikt voor alle soorten stages die niet door scholen, noch binnen een ander reglementair kader georganiseerd worden.

De beroepsinlevingsovereenkomst is een stageovereenkomst waarmee de stagiair bij een werkgever bepaalde praktische kennis opdoet of beroepsvaardigheden aanleert door arbeidsprestaties te verrichten.

Het werk kan samenvallen met de taken van een bediende of een arbeider. Een dergelijke overeenkomst kan dus bijvoorbeeld afgesloten worden voor een stage op de marketingafdeling van een onderneming maar evengoed voor een stage als monteur in een garage.

De duur van de stage is afhankelijk van de tijd die nodig is om de vereiste vaardigheden aan te leren. 

Het verschil met de arbeidsovereenkomst is dat de klemtoon ligt op de opleiding en het leerproces. De voornaamste doelstelling van deze overeenkomst is dan ook een stagiair opleiden. De arbeidsprestaties zijn slechts een middel om dit doel te bereiken.

Welke formaliteiten en hoofdvoorwaarden moeten vervuld zijn om een dergelijke overeenkomst af te sluiten?

De stageovereenkomst moet opgesteld en ondertekend wordt vóór de aanvang van de stage. Ze moet bepaalde vermeldingen bevatten zoals bijvoorbeeld de duur en het uurrooster van de stage, het bedrag van de toegekende vergoeding en de manier waarop ze afloopt.

Een specifiek kenmerk van dit type stageovereenkomst is dat ze een opleidingsplan moet bevatten waarin de partijen de vaardigheden overeenkomen die aangeleerd moeten worden tijdens de stage en de methode die gebruikt wordt om hiertoe te komen (interne of externe opleiding, soort van opleiding, uit te voeren taken en werk, ...).

Dit opleidingsplan moet goedgekeurd worden door de VDAB (in Vlaanderen en voor de Nederlandstaligen in Brussel), door Actiris (voor de Franstaligen in Brussel) of door de Forem (in Wallonië).

De VDAB en Actiris hebben beiden een organisatie opgezet die zich bezighoudt met de validering van de opleidingsplannen. Tot op heden is de Forem niet van plan om een dergelijke organisatie uit te bouwen en roept hierbij een probleem van wetgevende bevoegdheid in. Nu de bevoegdheid voor deze materie overgedragen is van de Federale Overheid naar de Gemeenschappen, zal de Forem zijn standpunt binnenkort moeten herzien.

Bovendien moet er voor de stagiair met een beroepsinschakelingsovereeenkomst een Dimona-aangifte gebeuren aan de RSZ.

Wat zijn de voordelen van dit type stageovereenkomst?

 De voordelen voor de werkgever

Om te beginnen stelt dit type stage de werkgever in staat om een stagiair op te leiden en zo een ongeschoolde arbeider om te vormen tot geschoolde arbeider. Ook kan de werkgever zich tijdens de stage een beeld vormen van de kwaliteiten en de motivatie van zijn stagiair met het oog op een eventuele aanwerving.

Daarbij komt nog dat de vergoeding die toegekend wordt aan de stagiair lager is dan het loon dat verschuldigd zou zijn indien de werkgever een beroep zou doen op een loontrekkende werknemer. De minimumvergoeding bedraagt maximum € 751 per maand (tot op heden hebben zeer weinig paritaire comités een hoger minimum vastgelegd). De dagen waarop de stagiair afwezig is, moeten niet vergoed worden.

Op basis van de beroepsinschakelingsovereenkomst kan de werkgever eveneens verminderingen genieten (bijvoorbeeld de RSZ-doelgroepvermindering 'Jonge werknemers') op voorwaarde dat alle vereiste voorwaarden vervuld zijn.

Tot slot kunnen de partijen de manier waarop de stageovereenkomst afloopt vrij overeenkomen. Zo kan de werkgever er zeker van zijn dat hij niet aan handen en voeten gebonden is indien een stagiair helemaal niet zou voldoen.

De voordelen voor de stagiair

Deze stageovereenkomst biedt de stagiair de mogelijkheid om een eerste ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Indien de stage positief is verlopen, kan de werkgever hem eventueel een openstaande betrekking aanbieden in zijn onderneming en deze beroepservaring staat sowieso mooi op de cv van de stagiair.

De stagevergoeding die toegekend wordt, kan gecumuleerd worden met de inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen. De werkzoekende stagiairs moeten een aanvraag indienen om vrijgesteld te worden van bepaalde verplichtingen die worden opgelegd aan werklozen. De RVA kent deze vrijstelling toe voor een periode van maximum 6 maanden.

Tot slot vermelden we nog dat de stagiair door de werkgever verzekerd is tegen ongevallen die zich zouden voordoen tijdens de stage en dat zijn verantwoordelijkheid voor fouten die hij zou begaan, beperkt is.

Auteur: Pascaline Baudemprez

18/02/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.