De Belgische rulingsdienst begrenst de toekenning van bevek-opties en warrants tot 20% van het brutoloon

Auteur: Yves Stox
Datum:

Op zoek naar een efficiënt beloningsbeleid gebruikt u financiële producten als alternatief voor cash bonussen. Beperk dan voor prestaties vanaf 1 januari 2018 de waarde van bevek-opties en warrants tot 20% van het jaarlijks brutoloon.

Bevek-opties en warrants

Heel wat werkgevers bieden aan hun werknemers opties op bevek-aandelen en (beursgenoteerde) warrants aan. Financiële instellingen spelen daarbij een intermediaire rol tussen werkgever en werknemer. Deze bevek-opties en warrants geven namelijk geen recht op de aandelen van de werkgever zelf.

De toekenning van aandelenopties is fiscaal aantrekkelijk en socialezekerheidsbijdragen zijn niet verschuldigd. Wel zijn aandelenopties onderworpen aan een marktrisico gedurende een blokkeringsperiode (1 jaar).

Het marktrisico bij warrants is veel beperkter omdat de werknemer ze kort na de toekenning kan verkopen aan de financiële instelling. De aantrekkelijkheid van warrants is dan weer beperkt tot de sociale zekerheid. Warrants maken gebruik van de kwalificatie als aandelenoptie om vrijgesteld te worden van socialezekerheidsbijdragen.

De Belgische rulingdienst: akkoord onder voorwaarden

Verschillende financiële instellingen verkregen de laatste jaren een voorafgaande beslissing bij de Belgische rulingdienst over de fiscale behandeling van bevek-opties en warrants. De rulingdienst stemde in met de toepassing van de aandelenoptiewetgeving, maar legde ook voorwaarden op om misbruik te voorkomen.

Zo moet de toekenning van de bevek-opties en warrants proportioneel zijn ten opzichte van de bezoldiging die de werkgever normaal toekent aan de werknemer. Die vereiste van proportionaliteit slaat zowel op het bedrag en de frequentie van de toekenning (zie bijvoorbeeld voorafgaande beslissing nr. 2015.697 van 2 februari 2016).

De werkgever mag de bevek-opties en warrants evenmin toekennen ter vervanging van een voordeel waarop de werknemer recht heeft en waarvan de werknemer afstand heeft gedaan op een ogenblik waarop de werkgever het voordeel al verschuldigd was.

Proportionaliteit: tot 20% van het brutoloon

Recent werkte de Belgische rulingdienst de proportionaliteitsvereiste verder uit. De bevek-opties en warrants die in de loop van 2018 worden toegekend en betrekking hebben op prestaties vanaf 1 januari 2018 mogen niet meer waard zijn dan 20% van het jaarlijks brutoloon.

- Het brutoloon bestaat uit de som van

  1. de maandelijkse bezoldiging (bruto), de voordelen alle aard (vb. wagen, gsm) tellen niet mee;
  2. het enkel en dubbel vakantiegeld (bruto);
  3. de eindejaarspremie (bruto);
  4. de variabele bezoldiging (bruto).

- U moet rekening houden met de werkelijke waarde van de bevek-opties en warrants.

Gevolgen

Respecteert u deze proportionaliteitsvereiste niet voor de bevek-opties en warrants die u in de loop van 2018 toekent, dan brengt u de kwalificatie als aandelenoptie in gevaar. Dat heeft niet alleen fiscale gevolgen. Ook de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen valt weg.

Bron: voorafgaande beslissing nr. 2015.715 van 16 januari 2018, voorafgaande beslissing nr. 2017.934 van 16 januari 2018.

Auteur: Yves Stox

09/03/2018