De afbetalingsplannen van de RSZ: nieuwigheden

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De RSZ kan de socialezekerheidbijdragen die haar verschuldigd zijn op verschillende manieren vorderen.
Dat kan bijvoorbeeld met een minnelijk plan (of afbetalingsplan). De regels om dit plan toe te passen worden vanaf 1 november 2016 licht gewijzigd.

De RSZ kan de socialezekerheidsbijdragen die haar verschuldigd zijn op 3 manieren vorderen:

  • Via gerechtelijke weg;
  • Via een dwangbevel. Dit middel is veralgemeend en krijgt de voorkeur vanaf 1 januari 2017;
  • Via minnelijke schikking.

In deze infoflash nemen we de wijzigingen onder de loep die recentelijk werden aangebracht aan de laatste inningsmethode: de minnelijke invordering.

Principe

De RSZ kan een of meer afbetalingsplan(nen) verlenen, bestaande uit minnelijke afbetalingstermijnen verleend aan werkgevers-schuldenaars die hiertoe een aanvraag doen, voor zover deze betrekking heeft:

  • op de totale vervallen schuld op de datum waarop het verzoek wordt ingediend,
  • of op een te vervallen schuld waarvan de RSZ het bedrag in bijdragen kent (NIEUW).

De werkgever kan geen afbetalingsplan vragen voor de vervallen schulden die reeds het voorwerp uitmaken van rechtsvervolgingen of invordering door middel van dwangbevel door de RSZ.

Duur

Het afbetalingsplan mag niet langer duren dan 12 maandelijkse afbetalingen.

De afbetaling zou echter wel langer mogen duren dan 24 maandelijkse afbetalingen (NIEUW) wanneer de werkgever met behulp van alle elementen en/of documenten gevraagd door de RSZ aantoont dat het toestaan van een termijn van meer dan 12 maandelijkse afbetalingen het enige middel is om zijn schuld te kunnen aanzuiveren en daarbij de levensvatbaarheid van zijn onderneming te behouden. In dit geval maakt het verzoek van de werkgever het voorwerp uit van een diepgaande financiële analyse op basis van boekhoudkundige en financiële documenten van de onderneming alsook op basis van enig ander bewijsstuk met betrekking tot de levensvatbaarheid van deze werkgever.

Modaliteiten

De RSZ berekent de maandelijkse betalingen op een schuld die bepaald is rekening houdend met de toepasselijke burgerrechtelijke sancties en een berekening van de interesten, op een hele euro naar boven afgerond.

Het toezicht op de naleving van het afbetalingsplan door de werkgever vindt een keer per maand plaats en houdt rekening met overeengekomen vervaldata.

Het plan voorziet steeds in een eerste onmiddellijke betaling, ten laatste binnen de 10 dagen na de vermoedelijke datum van ontvangst van het afbetalingsplan. Dit plan wordt verzonden bij aangetekende brief en heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending, tenzij de geadresseerde het bewijs levert van het feit dat hij de aangetekende brief na deze termijn van 3 dagen heeft ontvangen in welk geval deze nieuwe datum in aanmerking wordt genomen (NIEUW).

Inwerkingtreding

Deze nieuwigheden treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 november 2016.

Gegevens van de dienst Minnelijke Invordering van de RSZ

U kan de dienst Minnelijke Invordering elke werkdag bereiken tussen 8u30 en 17u op het nummer 02 509 20 44. E-mail: plan@rsz.fgov.be Faxnr.: 02 509 21 19

Bron: Koninklijk besluit van 1 december 2016 tot wijziging van de artikelen 43octies tot en met 43decies van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 6 januari 2017.

Auteur: Anne Ghysels

24/01/2017