DB2P (2): Het dagelijks beheer van de databank

Auteur: Anne Beckers
Datum:

De databank voor
aanvullende pensioenen werd tot stand gebracht op basis van de artikels 305 en
306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 (KB 28.12.2006).  De doelstellingen en werking ervan werden verder
uitgewerkt door andere wetteksten.

Op 31 december 2014
loopt de zogenaamde overgangsperiode ten einde. We maken van deze gelegenheid
gebruik om deze nieuwe tool onder de loep te nemen.

Het is in de eerste
plaats aan de verzekeraar of aan het pensioenfonds belast met de externe
financiering van de toezegging om de gegevens m.b.t. een pensioentoezegging in
de DB2P mee te delen.

Desalniettemin
heeft de werkgever als inrichter van een pensioentoezegging 3 verplichtingen:

 • Meedelen van de volledige gegevens
  aan de pensioeninstelling: de pensioeninstelling kan alleen maar de gegevens
  registreren waarover ze beschikt. Het is dus aan de inrichter, d.w.z. de
  werkgever, om zo volledig mogelijke gegevens over de beoogde pensioentoezegging
  aan de pensioeninstelling te bezorgen.
 • Reageren op de gegevens die in de
  DB2P geregistreerd werden: de tweede verplichting van de werkgever is reageren
  op de gegevens die door de pensioeninstelling in de DB2P geregistreerd werden
  om deze, indien nodig, te laten corrigeren en/of te laten aanvullen. Indien hij
  niet reageert binnen een bepaalde termijn (zie lager), wordt de werkgever
  geacht de door de pensioeninstelling opgegeven gegevens te valideren. 
 • Registreren van intern
  gefinancierde pensioentoezeggingen: indien dit soort toezegging nog bestaat in
  de onderneming, moet de werkgever deze ten laatste op 31 december 2014
  registreren in de DB2P. Deze gevallen zijn evenwel vrij uitzonderlijk vermits
  er voor de loontrekkende werknemers momenteel alleen nog intern gefinancierde
  individuele pensioentoezeggingen bestaan die afgesloten werden vóór 16 november
  2003.

Situatie

Acties

Verantwoordelijke partij

Aangifte van een nieuwe toezegging vóór
01.05.2013

De extern gefinancierde collectieve of
individuele toezegging moest vanaf 1 januari 2011 (privésector) of 1 januari
2012 (publieke sector) door de pensioeninstelling aangegeven worden.

Verzekeraar of pensioenfonds

Uiterlijk op 31 december 2014 moet de
werkgever zich via de online toepassing uitspreken over de structuur van de
pensioentoezegging. Indien hij dit niet doet, wordt de werkgever geacht
akkoord te gaan met de gegevens die de pensioeninstelling in de DB2P
geregistreerd heeft.

Werkgever (inrichter)

Aangifte van een nieuwe toezegging vanaf
01.05.2013 of wijziging van een bestaande toezegging (ongeacht de datum van
de eerste registratie).

De extern gefinancierde collectieve of
individuele  toezegging moet binnen de
90 kalenderdagen na de invoering van de toezegging door de pensioeninstelling
worden aangegeven.

Verzekeraar of pensioenfonds

Binnen de 90 kalenderdagen na de aangifte
van de toezegging door de pensioeninstelling, vraagt Sigedis vzw aan de
werkgever om zich uit te spreken over de structuur van de pensioentoezeggingen.

Sigedis vzw

Vanaf de ontvangst van de aanvraag heeft de
werkgever 90 kalenderdagen de tijd om zich hierover uit te spreken. Indien
hij dit niet doet, wordt de werkgever geacht akkoord te gaan met de gegevens
die de pensioeninstelling in de DB2P geregistreerd heeft.

Werkgever (inrichter)

Aangifte van de premies uiterlijk op 30 juni
van het jaar dat volgt op de storting van de premies.

Om de verschuldigde bijdragen op de premies
te kunnen berekenen die aan de pensioeninstelling gestort werden, moet deze
laatste de informatie betreffende een bijdragejaar ten laatste op 30 juni van
het volgende jaar meedelen.

Verzekeraar of pensioenfonds

Bron: Sigedis - DB2P

Auteur: Anne Beckers

08/10/2014