DB2P (1): Terugblik en vooruitblik op de oprichting van de databank

Auteur: Anne Beckers
Datum:

De databank voor aanvullende pensioenen werd tot stand gebracht op basis van de artikels 305 en 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 (KB 28.12.2006). De doelstellingen en werking ervan werden verder uitgewerkt door andere wetteksten.

Op 31 december 2014 loopt de zogenaamde overgangsperiode ten einde. We maken van deze gelegenheid gebruik om deze nieuwe tool onder de loep te nemen.

Deze databank, die DB2P werd gedoopt, is opgericht en beheerd door de vzw Sigedis om de tweede pensioenpijler te beheren en is operationeel sinds 2011. Sinds die datum kunnen hierin de pensioentoezeggingen geleidelijk geregistreerd worden.

De oprichting van deze databank heeft verschillende doelstellingen:

  • Controle op de toepassing van de fiscale regels (grens van 80%, toepassing van de met het zegel gelijkgestelde taksen, ...);
  • Controle op de toepassing van de bijzondere bijdrage van 8,86% en de Wijninckx-bijdrage;
  • Controle op de overeenstemming van de pensioentoezeggingen met de wettelijke bepalingen betreffende de aanvullende pensioenen voor loontrekkenden en zelfstandigen;
  • Administratieve vereenvoudiging;
  • Informatie voor de aangeslotenen gemakkelijker toegankelijk maken.

In 2012 waren bepaalde doelstellingen reeds gedeeltelijk behaald. We hebben een verscherpte controle vastgesteld op de betaling van de bijdrage van 8,86%.   Dit was reeds een rechtstreeks gevolg van de oprichting van deze nieuwe databank.

Alle informatie over de tweede pijlerpensioenen zou op 31 december 2014 in de DB2P geregistreerd moeten zijn.

Aan de hand van de onderstaande tijdslijn kan u controleren of u voldaan hebt aan uw verplichtingen hieromtrent en nagaan of u nog een informatieverplichting hebt.

01.01.2011

Sinds 01.01.2011 moeten de pensioeninstellingen de individuele en collectieve pensioentoezeggingen aangeven die extern gefinancierd worden en bedoeld zijn voor de loontrekkende werknemers van de privésector.

01.01.2012

Sinds 01.01.2012 moeten de pensioeninstellingen de individuele en collectieve pensioentoezeggingen aangeven die extern gefinancierd worden en bedoeld zijn voor de contractuele werknemers van de publieke sector.

01.05.2013

Via een online toepassing hebben de werkgevers toegang tot de gegevens betreffende de individuele en collectieve pensioentoezeggingen die extern gefinancierd worden en door de pensioeninstellingen in de DB2P-databank geregistreerd worden. Tezelfdertijd kunnen de werkgevers reageren op de informatie die in deze databank staat, mochten deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

De werkgever heeft eveneens toegang tot het bedrag van de betaalde premies voor de jaren 2010 en 2011 waarop de bijdrage van 8,86% werd berekend.

01.09.2013

De werkgever heeft toegang tot de gegevens op basis waarvan de Wijninckx-bijdrage berekend wordt.

01.01.2014

Sinds 1 januari 2014 heeft de werkgever de mogelijkheid om de intern gefinancierde individuele toezeggingen via een online toepassing in de DB2P-databank te registreren.

31.12.2014

Ten laatste op deze datum moet de werkgever de intern gefinancierde individuele toezeggingen registreren.

Voor de extern gefinancierde collectieve pensioentoezeggingen moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang de registratiedatum:

  • Registratie vóór 01.05.2013: de werkgever heeft de mogelijkheid om zijn visie met behulp van de online toepassing mee te delen vóór 31.12.2014. Indien hij dit niet doet, wordt de werkgever geacht akkoord te gaan met de gegevens die de pensioeninstelling in de DB2P geregistreerd heeft. 
  • Registratie na 01.05.2013: Sigedis vraagt aan de werkgever om zich binnen de 90 kalenderdagen na de aangifte van de toezegging door de pensioeninstelling uit te spreken over de structuur van de pensioentoezeggingen. Vanaf de ontvangst van de aanvraag heeft hij 90 kalenderdagen de tijd om zich hierover uit te spreken. Indien hij dit niet doet, wordt de werkgever geacht akkoord te gaan met de gegevens die de pensioeninstelling in de DB2P geregistreerd heeft.

Bron: Sigedis - DB2P

 

Auteur: Anne Beckers

 

06/10/2014