Creatie overbruggingsrecht in geval van stopzetting wegens economische redenen

Auteur: Compass
Datum:

Zelfstandigen die financiële problemen hebben, hebben in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Daarom kunnen ze onder bepaalde voorwaarden genieten van het overbruggingsrecht.

Momenteel is het overbruggingsrecht enkel mogelijkheid ingeval van faillissement, collectieve schuldenregeling en gedwongen stopzetting (allergieën, brand, natuurramp, vernietiging van materieel).

De Ministerraad heeft onlangs een wetsontwerp en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het overbruggingsrecht uit te breiden naar gevallen van stopzetting wegens economische redenen. Dit om zelfstandigen met financiële problemen werkelijk te steunen wanneer zij hun activiteit stopzetten.

De zelfstandige moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Genieten van een leefloon, of
  • gedurende een bepaalde tijd genoten hebben van een vrijstelling van bijdragen, of
  • een jaarlijks inkomen hebben dat lager is dan 13.010,66 EUR.
  • minstens 4 kwartalen sociale bijdragen betaald hebben over een periode van 16 kwartalen die aan de stopzetting voorafgaat 

De duur van de toekenning van het overbruggingsrecht wegens economische redenen zal gelinkt zijn aan de duur van de loopbaan van de zelfstandige. De toekenning mag evenwel niet langer duren dan 12 maanden, over de volledige zelfstandige loopbaan.

Naast het behoud van de rechten op gezinsuitkeringen en op de ziekte-invaliditeitsverzekering, zal de dekking ziekte-invaliditeit uitgebreid worden naar het luik uitkeringen.

Deze ontwerpen worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Deze nieuwe pijler van het overbruggingsrecht zou moeten in voege treden op 1 januari 2017.

Auteur: Compass

05/08/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.