Creatie overbruggingsrecht in geval van stopzetting wegens economische redenen

Auteur: Compass
Datum:

Zelfstandigen die financiële problemen hebben, hebben in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Daarom kunnen ze onder bepaalde voorwaarden genieten van het overbruggingsrecht.

Momenteel is het overbruggingsrecht enkel mogelijkheid ingeval van faillissement, collectieve schuldenregeling en gedwongen stopzetting (allergieën, brand, natuurramp, vernietiging van materieel).

De Ministerraad heeft onlangs een wetsontwerp en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het overbruggingsrecht uit te breiden naar gevallen van stopzetting wegens economische redenen. Dit om zelfstandigen met financiële problemen werkelijk te steunen wanneer zij hun activiteit stopzetten.

De zelfstandige moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Genieten van een leefloon, of
  • gedurende een bepaalde tijd genoten hebben van een vrijstelling van bijdragen, of
  • een jaarlijks inkomen hebben dat lager is dan 13.010,66 EUR.
  • minstens 4 kwartalen sociale bijdragen betaald hebben over een periode van 16 kwartalen die aan de stopzetting voorafgaat 

De duur van de toekenning van het overbruggingsrecht wegens economische redenen zal gelinkt zijn aan de duur van de loopbaan van de zelfstandige. De toekenning mag evenwel niet langer duren dan 12 maanden, over de volledige zelfstandige loopbaan.

Naast het behoud van de rechten op gezinsuitkeringen en op de ziekte-invaliditeitsverzekering, zal de dekking ziekte-invaliditeit uitgebreid worden naar het luik uitkeringen.

Deze ontwerpen worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Deze nieuwe pijler van het overbruggingsrecht zou moeten in voege treden op 1 januari 2017.

Auteur: Compass

05/08/2016