Covid-19: terbeschikkingstelling mogelijk in bepaalde sectoren

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Om ondernemingen van bepaalde sectoren in staat te stellen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Covid-19-epidemie, voorziet de wet van 20 december 2020 in de mogelijkheid om hen, onder bepaalde voorwaarden, vaste werknemers ter beschikking te stellen die in andere ondernemingen tewerkgesteld zijn.

Regel

Het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is verboden, behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers voorziet.

Uitzondering “COVID-19 - steunmaatregel”

De wet van 20 december 2020 voorziet in een nieuwe uitzondering op deze regel.

Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling

Als een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers ter beschikking wil stellen van een gebruiker, dan moet hij de volgende voorwaarden naleven:

  • de ter beschikking gestelde vaste werknemers moeten vóór 1 oktober 2020 in dienst zijn getreden.

Procedure

De voorwaarden en de duur van de periode van terbeschikkingstelling moeten vastgelegd worden in een geschrift:

  • dat opgesteld is vóór het begin van de terbeschikkingstelling;
  • en dat ondertekend is door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.

Er zijn geen verdere formaliteiten vereist.

Loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de terbeschikkingstelling

De arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

Dat betekent met name dat de werkgever aansprakelijk blijft voor de betaling van het loon van de ter beschikking gestelde werknemer. Laatstgenoemde mag bovendien geen lonen, vergoedingen en voordelen ontvangen die lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.

De gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die volgen uit de tussen de werkgever en de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst.

Gedurende de periode van terbeschikkingstelling is de gebruiker ook verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid, die geldt op de plaats van het werk (zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24 juli 1987).

Bron: wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 30 december 2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.