‘Covid-19’-telewerk: waarin voorziet cao nr. 149?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Telewerk is een van de maatregelen die in de ondernemingen worden ingevoerd ter bestrijding van Covid-19.

Om dit soort telewerk te omkaderen en het goede verloop ervan te vrijwaren, heeft de Nationale Arbeidsraad op 26 januari 2021 collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 149 gesloten.

Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, van 26 januari 2021 tot 31 december 2021.

Beoogd telewerk

Cao nr. 149 is van toepassing op het telewerk dat de overheidsinstanties verplicht gemaakt of aanbevolen hebben in het raam van de maatregelen om de opmars van Covid-19 tegen te gaan (=’Covid-19’-telewerk).

Bedoelde ondernemingen

Cao nr. 149 is van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 geen regeling van telewerk hebben uitgewerkt:

 • ofwel op basis van de regelgeving inzake structureel telewerk;
 • ofwel op basis van de regelgeving inzake occasioneel telewerk.

Deze ondernemingen zijn nu verplicht om akkoorden inzake ‘Covid-19’-telewerk te sluiten voor elke telewerker.

Opgelet! Als vóór 1 januari 2021 binnen ondernemingen akkoorden inzake telewerk werden gesloten met inachtneming van de regels van het sociaal overleg, dan blijven die akkoorden van toepassing.

Akkoorden sluiten op het niveau van de ondernemingen

Inhoud 

Wanneer akkoorden inzake ‘Covid-19’-telewerk gesloten moeten worden, moeten die betrekking hebben op:

 • de terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor het telewerk benodigde apparatuur (draagbare pc, enz.) en technische ondersteuning;
 • als de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, de vergoeding of betaling door de werkgever van kosten inzake installatie, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten van de vereiste informaticaprogramma's;
 • de vergoeding van bijkomende verbindingskosten.

In dit verband zal rekening gehouden moeten worden met het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die tijdens de Covid-19-gezondheidscrisis door de werkgever aan de telewerker worden betaald.  

De ondernemingen zullen er ook voor zorgen dat ze, voor zover mogelijk, akkoorden hebben over de volgende punten:

 • de nadere regels voor de uurroosters (zie hieronder);
 • de regels inzake bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de telewerker (zie hieronder);
 • de nadere regels voor de controle op de te behalen resultaten en/of de beoordelingscriteria (zie hieronder).

Procedure

De ondernemingen die verplicht zijn akkoorden inzake ‘Covid-19’-telewerk op te stellen, moeten de gebruikelijke procedures voor overleg met, met name, de werknemers(vertegenwoordigers) in acht nemen.

De zo gesloten akkoorden zullen worden opgenomen in:

 • een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming of;
 • het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming of;
 • een individuele overeenkomst of;
 • een policy die via e-mail, via intranet, enz. gecommuniceerd wordt.

Uitoefeningsmodaliteiten van ‘Covid-19’-telewerk

Cao nr. 149 beschrijft bepaalde modaliteiten voor de uitoefening van ‘Covid-19’-telewerk. Die kunnen als volgt samengevat worden.

Gelijkheid van behandeling

In het geval van ‘Covid-19’-telewerk moet de telewerker:

 • dezelfde rechten en verplichtingen inzake arbeidsvoorwaarden genieten als die die toegepast worden in het geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever;
 • (in voorkomend geval) geïnformeerd worden over de arbeidsvoorwaarden die specifiek, bijkomend zijn of afwijken van die die toegepast worden in het geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever;
 • dezelfde werkbelasting en prestatienormen hebben als die die toegepast worden in het geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever;
 • dezelfde collectieve rechten genieten als in het geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever (mogelijkheid om te communiceren met de werknemersvertegenwoordigers via digitale tools, enz.).

Verplichtingen van de werkgever

In het geval van ‘Covid-19’-telewerk moet de werkgever:

 • de telewerker informeren over het in het kader van het telewerk gevoerde beleid inzake welzijn (richtlijnen over de inrichting van de werkpost en het gebruik van de beeldschermen, contactgegevens van de preventieadviseurs, enz.);
 • passende maatregelen nemen om isolatie van de telewerker te voorkomen (inplannen van beperkte terugkeermomenten en met respect voor de sanitaire voorschriften, enz.);
 • de telewerker informeren omtrent de regels inzake de bescherming van de gegevens van de onderneming.

Uurroosters en (on)bereikbaarheid van de telewerker

In geval van ‘Covid-19’-telewerk organiseert de telewerker zelf zijn werk binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur.

Bij ontstentenis van tussen de partijen overeengekomen specifieke nadere regels inzake de uurroosters volgt de telewerker in principe de uurroosters die hij zou hebben moeten naleven in de onderneming.

Over de bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de telewerker (= ogenblikken tijdens welke hij al dan niet te bereiken moet zijn) tijdens de in de onderneming geldende arbeidsduur zal in de mate van het mogelijke een akkoord tussen de partijen worden gesloten.

Controle uitgeoefend door de werkgever

De werkgever kan controle uitoefenen op de resultaten en/of de uitvoering van het werk verricht in het kader van ‘Covid-19’-telewerk, mits de controle met name op gepaste, proportionele wijze en met inachtneming van de GDPR gebeurt.

Hij moet de telewerker daarover informeren.

Hulp nodig of wenst u een model inzake ‘Covid-19’-telewerk? Dan kunt u terecht bij onze Legal Partners via legal@partena.be.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, www.cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.