COVID-19: mogelijkheid tot het sluiten van opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd in bepaalde sectoren

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Om de goede organisatie van het werk tijdens de COVID-19-epidemie te verzekeren, laat de wet van 20 december 2020 toe dat in bepaalde sectoren en onder bepaalde voorwaarden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten.

Regel

Wanneer de werkgever en de werknemer meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd hebben gesloten, worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd te hebben gesloten, tenzij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in afwijkingen voorziet.

Afwijking “COVID-19 - steunmaatregel”

De wet van 20 december 2020 voorziet in een nieuwe afwijking op deze regel.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd kunnen namelijk tussen dezelfde partijen worden gesloten zonder dat zij een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd vormen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever maakt deel uit van de zorgsector of het onderwijs of exploiteert een instelling die of centrum dat belast is met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
    Opmerking - Met zorgsector bedoelen we de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld (paritaire comités nr. 318, 319, 330, 331, 332, 322 indien de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités).
  • de werknemer verkeert in tijdelijke werkloosheid bij een andere werkgever dan de werkgever die de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd sluit;
  • de duur van elke arbeidsovereenkomst is minimaal 7 kalenderdagen;
  • de opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021.

De werknemer heeft het recht deze arbeidsovereenkomsten zonder opzegging te beëindigen.

Opgelet! De voorwaarden voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd zijn niet gewijzigd (verplicht schriftelijk document opgesteld uiterlijk bij de indiensttreding van de werknemer, enz.).

Bron: wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 30 december 2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.