Covid-19: mogelijkheid tot het sluiten van opeenvolgende OBT in bepaalde sectoren tot 30 september 2021

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Om de goede organisatie van het werk tijdens de Covid-19-epidemie te verzekeren, is het mogelijk om in bepaalde sectoren en onder bepaalde voorwaarden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Regel

Wanneer de werkgever en de werknemer meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten, worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten, tenzij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in afwijkingen voorziet.

Afwijking ‘Covid-19-steunmaatregel’

De wet van 2 april 2021 voorzag in een bijkomende afwijking op deze regel tot 30 juni 2021.

Deze afwijking wordt verlengd tot 30 september 2021 bij de wet van 18 juli 2021.

Concreet kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen gesloten worden zonder dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vormen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Opmerking - Onder zorgsector wordt verstaan:

    • de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld (paritaire comités nr. 318, 319, 330, 331, 332, 322 indien de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités);
    • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen Covid-19 (voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum).
  • de werknemer verkeert in tijdelijke werkloosheid bij een andere werkgever dan de werkgever die de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit;
  • de duur van elke arbeidsovereenkomst is minimaal 7 kalenderdagen;
  • de opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in de periode van 1 juli 2021 tot 30 september 2021.

De werknemer heeft het recht deze arbeidsovereenkomsten zonder opzegging te beëindigen.

Opgelet! De voorwaarden voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn niet gewijzigd (verplicht schriftelijk document opgesteld uiterlijk bij de indiensttreding van de werknemer, enz.).

Bron: wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S., 29 juli 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.