COVID-19: De tijdelijke sociale maatregelen

Auteur: Partena Professional (-)
Datum:

De regering bind de strijd aan tegen de gevolgen van COVID-19. Hierbij vindt u een overzicht van de sociale maatregelen ter ondersteuning van werkgevers. Ze zijn meestal van toepassing vanaf 1 april 2020 en treden buiten werking op 1 juli 2020.

 

 

Maatregel

Voor welke onderneming?

Wat is het voordeel?

Wat zijn de voorwaarden

Meer flexibele arbeidstijd – financiële gunstmaatregel

120 vrijwillige overuren

Cruciale sectoren / Essentiële diensten

Voor de werknemer:

- Brutoloon = nettoloon

 

Voor de werkgever:

- Geen overloon

- Geen inhaalrust

- Geen sociale bijdragen: brutoloon = loonkost

 

- Van 1/4/2020 tot 30/6/2020

 

- Maximum 220 vrijwillige overuren in de periode van 1/4/2020 tot 30/6/2020

 

- Schriftelijke overeenkomst (standaard bij vrijwillige overuren)

 

Werknemers lenen

Terbeschikkingstelling van werknemers

 

Cruciale sectoren / Essentiële diensten

Voor de werknemer:

- De werknemer is niet tijdelijk werkloos

 

Voor de gebruiker:

- Extra arbeidskrachten

- Geen akkoord van of kennisgeving aan inspectie of werknemersvertegenwoordiging nodig

 

Voor de werkgever:

- De werknemer blijft in dienst.

- Van 1/4/2020 tot 30/6/2020

- Geschrift tussen werkgever, gebruiker en werknemer

- Minstens loon- en arbeidsvoorwaarden van gebruiker (dezelfde functie)

- Werknemer is in dienst bij de oorspronkelijke werkgever voor 10/4/2020

Arbeidsovereenkomsten van korte duur

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur toegelaten

Cruciale sectoren / Essentiële diensten

Voor de werknemer:

- De werknemer is niet tijdelijk werkloos

 

Voor de werkgever:

- De opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden niet hervormd tot één overeenkomst van onbepaalde duur

- Van 1/4/2020 tot 30/6/2020

- De contracten bepaalde duur hebben een minimumduur van zeven dagen.

Studentenarbeid

     

Studentenarbeid – meer werken dan 475 uren per jaar

 

Alle werkgevers

- Behoud van zelfde “statuut” van deze bijkomende uren als de 475 uren

- Geen normale sociale bijdragen, enkel solidariteitsbijdrage studenten (8,13% in totaal)

Enkel de uren gepresteerd in de periode van 1/4/2020 tot 30/6/2020 worden geneutraliseerd

Werknemers in loonbaanonderbreking – werken in vitale sectoren

Schorsing van loopbaanonderbreking om te werken bij de eigen werkgever

(max. april en mei, verlengbaar met één maand)

 

 

De eigen werkgever behoort  tot één van deze sectoren:

 

Land-, tuin- en bosbouw (PC 144, PC 145, PC 146) Uitzendarbeid in deze sectoren (PC 322) 

Voor de werknemer:

- Tijdskrediet herneemt automatisch bij het einde van de tijdelijke tewerkstelling

- De tijdelijke tewerkstelling wordt niet aangerekend op de toegestane periode tijdskrediet

- Tijdens de schorsing geen recht op onderbrekingsuitkering (RVA)

 

Voor de eigen werkgever:

- De werknemer komt meer werken

 

Van 1/04/2020 tot 31/05/2020.

Tijdelijke tewerkstelling bij andere werkgever tijdens de loopbaanonderbreking

( max. april en mei –verlengbaar met één maand)

 

  

De andere werkgever behoort  tot één van deze sectoren:

 

Land-, tuin- en bosbouw (PC 144, PC 145, PC 146) Uitzendarbeid in deze sectoren (PC 322) 

Voor de werknemer:

 

- Behoud van 75% van de onderbrekingsuitkering

Voor de  andere werkgever:

- Extra arbeidskrachten

 

 

 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst, met als einddatum max. einde van de maatregel

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Een SWT’er herneemt het werk bij een werkgever (dit kan ook zijn vroegere werkgever zijn)

De werkgever behoort  tot één van deze sectoren:

 

Land-, tuin- en bosbouw (PC 144, PC 145, PC 146) Uitzendarbeid in deze sectoren (PC 322) 

 

Voor de werknemer:

- Cumul met 75% werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag

- De aanvullende vergoeding SWT is vrij van sociale bijdragen.

 

Voor de werkgever:

- De aanvullende vergoeding SWT is vrij van sociale bijdrage

Van 1/04/2020 tot 31/05/2020.

Asielzoekers inschakelen

Inschakelen asielzoekers

Alle werkgevers

Toelating om te werken vanaf het indienen van het verzoek om internationale bescherming bij CGVS.

- Verzoek om internationale bescherming ingediend bij het CGVS mogen werken ten laatste op 18 maart 2020.

- De werkgever moet voor de asielzoeker zelf een opvangplaats voorzien.

Volledige werkloosheid

Bevriezen degressiviteit van de werkloosheidsuitkering gedurende drie maanden/inschake-lingsperiode in de werkloosheid voor drie maanden (van 01/04/2020 tot 30/06/2020)  (eenmalig n.a.v. coronacrisis)

Alle volledig werklozen ( + werkloze artiesten) op 01/04/2020

Artiesten in werkloosheid: verlenging referteperiodes met drie maanden voor

- het behoud van 60%

- het bewijzen van de gewerkte dagen

- het bewijs van drie artistieke prestaties (eenmalig n.a.v. corona)

 

 

Tijdelijk werklozen

Cumuleren van 75 % van de (dagelijkse) uitkering tijdelijke werkloosheid met loon

 

 

Land-, tuin- en bosbouw (PC 144, PC 145, PC 146) Uitzendarbeid in deze sectoren (PC 322)

Voor de werknemer:

- Aan het werk

- Cumul 75% werkloosheidsuitkering met loon

 

Voor de werkgever:

- Extra arbeidskrachten

 

 

 

De lijst van de cruciale sectoren en essentiële diensten wijzigt niet.

Bronnen: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 29.04.2020; Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, B.S. 30.04.2020

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.