Covid-19: compensatiepremie voor evenementensector en andere binnenactiviteiten die moesten sluiten – enkel op aanvraag

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 13min
Publicatiedatum: 21/02/2022 - 13:18
Laatste update: 16/03/2023 - 16:13

Werkgevers van sectoren die recent een tijd moesten sluiten kunnen bij de RSZ een compensatiepremie aanvragen om de loonkost te verminderen en ontslagen te beperken.   

In het kort…

Op aanvraag zal de RSZ de werkgeversbijdrage van één kwartaal teruggeven aan deze werkgevers en onder de vorm van een “compensatiepremie” opnieuw injecteren in de werkgeversrekening van het eerste en/of tweede kwartaal 2022.

Het gaat om de werkgeversbijdrage van ofwel het tweede, ofwel het derde ofwel het vierde kwartaal 2021: het hoogste van deze drie kwartaalbedragen wordt omgezet in een compensatiepremie. 

Betrokken werkgevers: vraag de premie tijdig aan via de RSZ- portaalsite en gebruik daarvoor de link in uw e-box

De compensatiepremie wordt niet automatisch toegekend.

Elke betrokken werkgever moet een individuele aanvraag doen via de beveiligde tool op de portaalsite RSZ:

 • uiterlijk 15 mei 2022 (absolute deadline)
 • uiterlijk 4 maart 2022 om al een voorlopige compensatiepremie te laten toerekenen op de werkgeversrekening van het eerste kwartaal 2022.

Werkgevers van de evenementensector die hun e-box activeerden, krijgen van de RSZ een bericht in de e-box met een link naar de online aanvraag. Voor hen volstaat het op deze link te klikken en de aanvraag te voltooien.

Compensatiepremie: voor welke werkgevers?

Het toepassingsgebied van de compensatiepremie is beperkt tot de private sector en bestaat uit drie groepen werkgevers:

 1. Evenementensector
 2. Discotheken, dancings en binnenspeeltuinen die moesten sluiten
 3. Bepaalde andere binnenactiviteiten die moesten sluiten, aan het toepassingsgebied toegevoegd via een nagekomen Koninklijk Besluit

 

 1. Evenementensector

In principe behoren werkgevers tot de evenementensector indien ze: 

 • ofwel, ressorteren onder het paritair comité van het vermakelijkheidbedrijf (PC 304) en door de RSZ de werkgeverscategorie 562 of 662 kregen toegekend;
 • ofwel, een hoofdactiviteit in de evenementensector hebben die correspondeert met van één van de volgende omschrijvingen/NACE-codes:    
 • beoefening van uitvoerende kunsten (NACE-codes 90011 en 90012)
 • promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021)
 • ontwerp en bouw van podia (NACE-code 90022)
 • gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023)
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029)
 • beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031)
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032)
 • exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041)
 • exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041)
 • beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten (NACE-code 90042)
 • organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300)
 • organisatie van sportevenementen (beperkt tot werkgevers met NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren van afgelijnde sportevenementen, dus niet uit de dagelijkse werking van bv. een sportclub). 

Voor de organisatoren van sportevenementen zal de RSZ de hoofdactiviteit controleren alvorens de premie toe te kennen. 

Andere werkgevers die evenementen organiseren

Werkgevers van de private sector die gelijkaardige activiteiten uitoefenen maar die niet ressorteren onder paritair comité 304 (werkgeverscategorie 562/662) noch onder één van de geselecteerde NACE-codes, kunnen de compensatiepremie aanvragen indien ze aantonen dat hun hoofdactiviteit (op het vlak van tewerkstelling) zich situeert in de evenementensector.

Een “evenement” in deze context is een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en gericht op een publiek. Het evenement kan een openbaar of besloten karakter hebben, groot of klein zijn, terugkerend of éénmalig. Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd.

Voor deze werkgevers zal de RSZ de hoofdactiviteit controleren alvorens de premie toe te kennen, met één uitzondering: organisatoren van evenementen die de controle op hun hoofactiviteit al passeerden bij een aanvraag van de doelgroepvermindering “evenementensector” in het 2e/3e kwartaal 2021, werden door de RSZ op een “white list” gezet en zullen hun hoofdactiviteit niet opnieuw moeten bewijzen.   

2. Discotheken, dancings en binnenspeeltuinen met verplichte sluiting

Dancings en discotheken die vallen onder NACE-code 56.302 (discotheken, dancings en dergelijke) kunnen de premie aanvragen zonder bewijs van hun hoofdactiviteit.

Werkgevers met dezelfde/gelijkaardige activiteit die niet onder deze NACE-code vallen moeten aantonen dat:

 • hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, effectief valt onder de sector dancings en discotheken;
 • EN dat die hoofdactiviteit gesloten was voor het publiek ingevolge de toepassing van het “pandemie-KB” van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021.

Voor binnenspeeltuinen is er geen specifieke RSZ-werkgeverscategorie of NACE-code.  Zij moeten aantonen dat:

 • hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, effectief valt onder de sector van de binnenspeeltuinen;
 • EN dat die hoofdactiviteit gesloten was voor het publiek ingevolge de toepassing van het “pandemie-KB” van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021

In deze groep zal de RSZ de hoofdactiviteit controleren van alle werkgevers die een aanvraag indienen vooraleer de premie toe te kennen, behalve voor deze met NACE-code 56.302.

3. Andere binnenactiviteiten met verplichte sluiting

Een afzonderlijk Koninklijk Besluit breidt het toepassingsgebied uit tot werkgevers met één van volgende hoofdactiviteiten, voor zover die voornamelijk in binnenruimten plaatsvindt:

 • subtropische zwembaden
 • trampolineparken
 • bowlingzalen
 • snooker- en biljartzalen (NACE-code 93.291)
 • dartszalen
 • inrichtingen voor paintballgames en lasergames
 • escape rooms

Enkel de snooker- en biljartzalen zijn identificeerbaar op basis van hun NACE-code en kunnen de premie aanvragen zonder verder bewijs met betrekking tot hun hoofdactiviteit.

Voor de andere werkgevers van deze groep is er geen specifieke NACE-code.  Zij moeten aantonen dat:

 • hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, effectief valt onder één van de opgesomde activiteiten (andere dan snooker- en biljartzalen);
 • EN dat die hoofdactiviteit gesloten was voor het publiek ingevolge artikel 7 § 1, lid 2, 2° van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid… betreffende de COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, in de versie van kracht op 26 december 2021; 
 • EN dat die hoofdactiviteit voornamelijk in binnenruimten plaatsvindt

In deze groep zal de RSZ de hoofdactiviteit controleren van alle werkgevers die een aanvraag indienen vooraleer de premie toe te kennen, behalve voor deze met NACE-code 93.291.

Bijkomende voorwaarden voor het recht op de compensatiepremie

Om de premie te krijgen EN te behouden zijn er twee bijkomende voorwaarden, waartoe de werkgever zich moet engageren in zijn aanvraag:

1. De premie moet gebruikt worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari tot 30 juni 2022  

Met dit doel wordt de premie begrensd tot 80% van de brutolonen + werkgeversbijdragen voor het eerste + tweede kwartaal 2022.

De RSZ zal dit controleren na registratie van de dmfa van het tweede kwartaal 2022, automatisch en voor elke betrokken werkgever. Het bedrag van de definitieve compensatiepremie dat de RSZ heeft berekend en toegerekend, zal vergeleken worden met een referentiebedrag dat gelijk is aan: (loonmassa 1e en 2e kwartaal 2022 + werkgeversbijdragen 1e en 2e kwartaal 2022) x 80%. Het resultaat is één van beide:  

 • ofwel is de premie hoogstens gelijk aan het referentiebedrag:  de werkgever heeft de compensatiepremie integraal besteed aan het behoud van de tewerkstelling in de eerste jaarhelft van 2022, en de premie blijft verworven
 • ofwel is de premie hoger dan het referentiebedrag;  de werkgever heeft de compensatiepremie NIET integraal besteed aan het behoud van de tewerkstelling in de eerste jaarhelft van 2022, en het gedeelte van de premie dat het referentiebedrag overstijgt zal teruggevorderd worden

Bij de controle zal de RSZ geen rekening houden met het brutoloon + werkgeversbijdragen van werknemers die in de eerste jaarhelft van 2022 zijn ontslagen, behalve indien dat gebeurde om dringende reden. Het is voorlopig onduidelijk hoe de uitsluiting van ontslagen werknemers in de praktijk zal opgevolgd worden.

2. De werkgever mag in de periode van 1 januari tot 30 juni 2022 geen van deze acties verrichten:

 • uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 • uitkeren van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en aan het leidinggevend personeel van de onderneming;
 • inkopen van eigen aandelen

 De controle gebeurt a posteriori en ad hoc. Hier is dus geen sprake van een automatische en algemene opvolging.

Aanvraag van de compensatiepremie

 

1. Verplichte online aanvraag

De compensatiepremie wordt toegekend uitsluitend op basis van een aanvraag door de individuele werkgever, ook indien die per definitie behoort tot het toepassingsgebied op basis van werkgeverscategorie of NACE-code. De reden is, dat elke werkgever vooraf moet kennis nemen van de bijkomende voorwaarden (lees hierboven) en zich engageren om ze na te leven.

De aanvraag gebeurt via de beveiligde tool op de portaalsite RSZ. De aanvrager wordt op basis van werkgeverscategorie/NACE-code automatisch geleid naar het type aanvraag dat voor hem van toepassing is: de standaard (eenvoudige) dan wel de specifieke (uitgebreide) versie.

2. De standaard (eenvoudige) aanvraag

Voor welke werkgevers?

De eenvoudige aanvraag geldt voor alle werkgevers die behoren tot het “automatisch” toepassingsgebied, d.w.z. dat hun hoofdactiviteit vaststaat op basis van hun werkgeverscategorie of NACE-code, of al eerder door de RSZ werd gevalideerd.

Het gaat om volgende werkgevers:

 • Werkgevers van de evenementensector die:
 • ofwel, vallen onder werkgeverscategorie 562 of 662 of onder één van de NACE-codes die het toepassingsgebied definiëren (zie hoger), maar met uitzondering van de sportsector (NACE-code 93.199) die onder de uitgebreide aanvraagprocedure valt
 • ofwel, wiens hoofdactiviteit al door de RSZ werd gevalideerd als het organiseren  van evenementen, naar aanleiding van een aanvraag voor de doelgroepvermindering evenementensector in het 2e en/of 3e kwartaal 2021 – deze werkgevers heeft de RSZ gegroepeerd op een zgn. “white list”
 • Discotheken en dancings met NACE-code 56.302
 • Snooker- en biljartzalen met NACE-code 93.291

Inhoud en procedure

De standaard (eenvoudige) aanvraag is beperkt tot de bevestiging van het naleven van de bijkomende voorwaarden door de werkgever. Er is geen bewijsvoering rond de hoofdactiviteit van de onderneming.

De werkgever krijgt (via de e-box indien “opt-in” voor de e-box) een ontvangstbevestiging, een overzicht van zijn aanvraag en de bevestiging dat de onderneming voor de maatregel in aanmerking komt onder voorbehoud van a posteriori controles.

De werkgevers van de evenementensector zijn voorwerp van een aanklampende opvolging door de RSZ.  Zij ontvangen in hun e-box een elektronisch bericht waarin staat dat zij voor de compensatiepremie in aanmerking komen, mits ze hun aanvraag doen via de bijgevoegde link naar de portaalsite van de RSZ. Indien dit electronisch bericht de werkgever niet activeert, zal de RSZ blijven sensibiliseren via mail/brief en uiteindelijk zelfs via telefonische contactname.

 

3. De specifieke (uitgebreide) aanvraag

Voor welke werkgevers?

De uitgebreide aanvraag geldt voor alle werkgevers die NIET behoren tot het “automatisch” toepassingsgebied,  d.w.z. dat hun hoofdactiviteit NIET vaststaat op basis van hun werkgeverscategorie of NACE-code, en evenmin eerder door de RSZ werd gevalideerd.

Inhoud en procedure

Deze werkgevers moeten allemaal op eigen initiatief de aanvraagtool op de portaalsite gebruiken, die hen zal leiden naar de uitgebreide toepassing.

De specifieke (uitgebreide) aanvraag bevat twee luiken:

 • de bevestiging van de bijkomende voorwaarden door de werkgever;
 • een bewijsvoering rond de hoofdactiviteit van de onderneming.

De werkgever krijgt een ontvangsbevestiging en een overzicht van zijn aanvraag.

De RSZ zal de bewijsvoering rond de hoofdactiviteit analyseren en bepalen of die onder het toepassingsgebied valt:

 • indien wel stuurt de RSZ de bevestiging dat de maatregel wordt toegepast onder voorbehoud van a posteriori controles;
 • indien niet stuurt de RSZ een bericht dat de maatregel niet kan toegepast  worden.

4. Aanvraagtermijn

De aanvraag moet door de RSZ geregistreerd (aanvaard) zijn uiterlijk op 15 mei 2022.

Indien de aanvraag geregistreerd (aanvaard) is uiterlijk 4 maart 2022, zal de RSZ een voorlopige  compensatiepremie berekenen en al toerekenen op de bijdragen van het eerste kwartaal.

Berekening van de compensatiepremie en toerekening op de werkgeversrekening

 

1. Bedrag van de compensatiepremie

De premie is de totale netto-werkgeversbijdrage die verschuldigd was voor het tweede OF het derde OF vierde kwartaal 2021. De RSZ zal de totale netto werkgeversbijdrage in de dmfa van deze drie kwartalen vergelijken en het hoogste resultaat omzetten in de compensatiepremie.

Met “netto-werkgeversbijdrage” in deze context wordt bedoeld:

 • Voor gewone werknemers: de patronale basisbijdrage met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage (in de profitsector in totaal 25%),  verminderd met de structurele vermindering en de doelgroepverminderingen
 • Voor studenten: het gedeelte van de solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever

Andere categorieën dan gewone werknemers en studenten worden uitgesloten bij de berekening, zoals flexijobs.

2. Timing

Aanvragen door de RSZ geregistreerd (aanvaard) uiterlijk op 4 maart 2022

Voor deze werkgevers berekent de RSZ de compensatiepremie in twee stappen:

 • In maart 2022 wordt de netto werkgeversbijdrage van tweede en derde kwartaal 2021 vergeleken. Het hoogste bedrag van beide is de voorlopige compensatiepremie. De voorlopige compensatiepremie wordt toegerekend op de werkgeversrekening van het eerste kwartaal 2022
 • Eind mei 2022 wordt de voorlopige compensatiepremie vergeleken met de netto werkgeversbijdrage van het vierde kwartaal 2021. Het hoogste bedrag van beide is de definitieve compensatiepremie. Als de definitieve premie hoger uitkomt dan de voorlopige premie wordt het supplement toegerekend op de werkgeversrekening van het tweede kwartaal 2022

Aanvragen door de RSZ geregistreerd (aanvaard) tussen 5 maart en 15 mei 2022 (= absolute deadline)

Voor deze werkgevers berekent de RSZ de compensatiepremie in één keer. Eind mei 2022 wordt de netto werkgeversbijdrage van tweede, derde en vierde  kwartaal 2021 vergeleken. Het hoogste bedrag van de drie is meteen de definitieve compensatiepremie, die wordt toegerekend op de werkgeversrekening van het tweede kwartaal 2022

Voor beide groepen werkgevers gebeurt de toerekening op de werkgeversrekening van het eerste resp. tweede kwartaal 2022 op voorwaarde dat ze nog actief zijn in het RSZ-repertorium van het betrokken kwartaal.

3. Communicatie RSZ - werkgever

De RSZ zal de berekende bedragen van de voorlopige resp. definitieve compensatiepremie, conform de timing zoals hierboven uitgelegd, meedelen:

 • aan werkgevers met "opt-in” voor de e-box:  uitsluitend via electronisch bericht in hun e-box;
 • aan andere werkgevers: ook op papier

 

Bron:

 • Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie
 • Ontwerp koninklijk besluit tot uitvoering van art. …van de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie
 • Mededeling portaalsite RSZ

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.