Coronavirus: werklozen, bevriezing en vitale sectoren

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Zoals we u in onze Infoflash van 7 mei 2020 verduidelijkten, heeft de regering verschillende maatregelen genomen om zoveel mogelijk mensen te kunnen tewerkstellen in de vitale sectoren.

Twee andere maatregelen hebben betrekking op werklozen.

Werkhervatting in de vitale sectoren

De vitale sectoren omvatten momenteel:

  • de landbouwsector (PC 144) indien de werknemer tewerkgesteld wordt op de gronden van de werkgever;
  • de tuinbouwsector (PC 145), met uitzondering van de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen;
  • het bosbouwbedrijf (PC 146);
  • de uitzendsector als de werknemers in de bovengenoemde sectoren tewerkgesteld worden. 

Deze lijst kan later aangevuld worden.

Wanneer een werknemer die in het kader van de Covid-19-crisis tijdelijk werkloos is gesteld, het werk tijdelijk hervat bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector, dan zal hij, ondanks die tewerkstelling, zijn werkloosheidsuitkering blijven ontvangen, maar tot 75 procent.

Deze regeling geldt alleen voor de periode van 1 april tot 31 mei 2020.

Bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is degressief in de tijd.

De regering heeft beslist om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te bevriezen tijdens de periode van 1 april tot 30 juni 2020.

Deze maatregel heeft alleen betrekking op de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. 

De situatie waarin de volledig werkloze zich dus bevindt op 1 april 2020 wordt verlengd met drie maanden. De maanden april, mei en juni 2020 worden geneutraliseerd.

De bevriezing geldt ook voor het bepalen van de referteperiode van 12 en 18 maanden om de opening van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor artiesten vast te stellen. Als die referteperiode ten minste gedeeltelijk in de periode van 1 april tot 30 juni 2020 valt, dan wordt de periode van 1 april tot 30 juni niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 12 en 18 maanden.

 

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, B.S. 30.04.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.